С бюждет от над 6 млн. лв. за три месеца е отворена мярка 1.7 от рибарската програма

Ще се финансират проекти, свързани с преработката на риба от рибари и с оборудването на кораби за повишаване на качеството на улова

С бюджет от 6 181 144 лв. е отворена за три месеца Мярка 1.7  „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020. Крайният срок за прием на проекти е до 17:00 часа на 17 юли, съобщават от земеделското министерство.

Целта на помощта, която ще се предостави на одобрените кандидати, е да насърчи инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

Предвидено е проектите да се изпълняват по крайбрежието на Черно море и на река Дунав.

Минималният размер на безвъзмездната помощ е 2 хил. лв., а максималният – 200 хил. 

За допустимите дейности описани в Условията за кандидатстване в т.13.1 подточка 1.3 „Инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов“ – за кораби от регистрите на риболовни кораби в Черно море и р. Дунав. Подпомагането се предоставя, при условие че се използват селективни уреди за свеждане до минимум на нежелания улов, и се предоставя само на собственици на риболовни кораби от Съюза, които са извършвали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето през двете календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 – 2020 г. и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности.

Интензитетът на финансирането на операции, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов, се увеличава с 30 процентни пункта и е в размер на 80 на сто от общите допустими разходи.

Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са физически лица, юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допистими за финансиране са проекти, свързани с преработка и/или добавяне на стойност към собствения улов; Предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов; Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.

Пълният пакет документи, Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg.

По мерките от Програмата за морско дело и рибарство се кандидатства изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 21 юни 2018 г. включително. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0