Трамплин за производствения сектор в сферата на енергийната ефективност

Дата на стартиране: 28.06.2012г.

Дата на приключване: 31.10.2013г.

Финансови параметри на програмата

Максимален размер на помощта Минимален размер на помощта
2 000 000 лв. няма

Представената безвъзмездната помощ се определя в зависимост от вида на предложените проекти, както следва:

 • За проекти, свързани с реализирането на инвестиции само съгласно Списъка на допустимите категории материали и оборудване9 – 30% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.
 • За проекти, които се основават на препоръките от извършен енергиен одит („обследване за енергийна ефективност‖) – 40% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

Към посочените по-горе стойности на интензитет на безвъзмездната финансова помощ се добавят по 10 процентни пункта до достигане на максимално допустимия интензитет от 50 % за всяка една от посочените по-долу характеристики на проекта:

1. Проектът се изпълнява в сектори на икономическа дейност, определени като приоритетни за развитието на българската икономика и/или сектори, които сехарактеризират с висока енергийна интензивност спрямо средните за ЕС нива10. Определени като приоритетни и/или сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност са следните сектори/раздели/групи/класове/ съгласно КИД 2008 г. – С10.7, С10.82, С10.84, С10.86, С13.1, С13.2, С13.3, С17, С20, С21, С22, С23.1, С23.2, С23.3, С23.4, С23.51, С24.4, С24.53, С24.54, С25, С26, С27, С28, С29, С30.
2. Проектът се основава на препоръките от извършен енергиен одит („обследване за енергийна ефективност) – приложимо само при реализирането на инвестиции съгласно Списъка на допустимите категории материали и оборудване  

 

 

Добавка от 10 процентни пункта за всяка една от посочените характеристики

 

3. Проектът предвижда закупуване на ко-генерационни инсталации за собствени нужди.
4. Проектът предвижда въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи или оползотворяване на вторична биомаса от продукти, които не са включени в Анекс I от ДФЕС).
5. Проектът предвижда смяна на горивна база (енергоносителя).
6. Проектът предвижда въвеждане на система за енергиен мениджмънт.
7. Кандидатът има въведена система за управление на предприятията съгласно следните стандарти: БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, EMAS (Схема на Общността за управление по околната среда и одитиране), БДС EN ISO 14001 или БДС EN ISO 9001; или предвижда с настоящия проект да въведе система за управление съгласно стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

 

[box_light] ВАЖНО: Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ в рамките на индивидуален проект заедно с всички добавки не може да надхвърля 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта. [/box_light]

Кой може да кандидатства?

· Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и

· Да са микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, който е в съответствие с дефиницията за МСП на Приложение І към Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008, и

· Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

[box_light] ВАЖНО: Кандидатите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са длъжни да удостоверят, че отговарят на изискването за категория предприятие – микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, като представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. [/box_light]

Специфични критерии за допустимост

В допълнение на горепосочените общи критерии за допустимост, допустими за финансиране по настоящата процедура са кандидати, които:

Развиват основната си икономическа дейност в някой от следните сектори съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. (Приложение Р към Насоките за кандидатстване):

 • Сектор B „Добивна промишленост‖;
 • Сектор C „Преработваща промишленост‖;
 • Сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива‖;
 • Сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване‖;
 • Сектор G „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети‖;
 • Сектор H „Транспорт, складиране и пощи‖;
 • Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство‖;
 • Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения‖;
 • Сектор M „Професионални дейности и научни изследвания‖;
 • Сектор N „Административни и спомагателни дейности‖;
 • Сектор P „Образование‖;
 • Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа‖;
 • Сектор R „Култура, спорт и развлечения‖, или
 • Сектор S „Други дейности‖.

[box_light] ВАЖНО: Проекти, които се изпълняват в посочените по-долу сектори/раздели/групи/класове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008г., определени като приоритетни за развитието на българската икономика и/или с висока енергийна интензивност спрямо средните за ЕС нива, получават надбавка от 10 процентни пункта към посочения в т. 1.5.1. по-горе интензитет на безвъзмездна финансова помощ:[/box_light]

– Раздели с код С10.7 „Производство на хлебни и тестени изделия‖, С10.82 „Производство на какаови, шоколадови и захарни изделия‖, С10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители‖, С10.86 „Производство на детски, диетични и хомогенизирани храни‖, С13.1 „Подготовка и предене на текстилни влакна‖, С13.2 „Производство на тъкани‖, С13.3 „Облагородяване на прежди, платове и облекло‖, С17 „Производство на хартия, картон и изделия от тях‖, С20 „Производство на химични продукти‖, С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти‖, С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаса‖, С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло‖, С23.2 „Производство на огнеупорни изделия‖, С23.3 „Производство на керамични изделия за строителството‖, С23.4 „Производство на други порцеланови и керамични изделия‖, С23.51 „Производство на цимент‖, С24.4 „Производство на основни благородни и други цветни метали‖, С24.53 „Леене на леки метали‖, С24.54 „Леене на други метали‖, С25 „Производство на метални изделия без машини и оборудване‖, С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника и електрони и оптични продукти‖, С27 „Производство на електрически съоръжения‖, С28 „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение‖, С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полу-ремаркета‖, С30 „Производство на превозни средства без автомобили‖.

За какво може да кандидатстваме?

Компонент 1 „Инвестиции, попадащи в режим „минимална помощ”:

а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване37, с изключение на включените в него машини, оборудване, съоръжения за производствени цели.

б) Извършване на строително-монтажни работи (СМР), които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са пряко свързани с и необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали, машини, оборудване и съоръжения.

в) Придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи, свързани с и необходими за изпълнението на проекта, включително придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ)

г) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени нужди.

д) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи и оползотворяване на вторична биомаса от продукти, които не са включени в Анекс I от ДФЕС38).

[box_light]ВАЖНО: Дейностите, свързани с реализирането на инвестиции съгласно Списъка на допустимите категории материали и оборудване могат да включват инвестиции в енергийна ефективност и/или инвестиции във възобновяеми енергийни източници. В случаите, в които проектът предвижда въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници, те следва да се използват за собствените нужди на предприятието-кандидат, като допустими за финансиране по процедурата са само следните технологии: соларни, геотермални, термопомпи и оползотворяване на вторична биомаса от продукти, които не са включени в Анекс I от ДФЕС.  [/box_light]

По настоящата процедура са недопустими инвестиции във ВЕИ за производство на електричество с цел продажба.

Компонент 2 „Инвестиции, попадащи в режим регионална инвестиционна помощ“:

а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини, оборудване, съоръжения, представляващи ДМА, които допринасят за намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция, включително машини, оборудване, съоръжения за производствени цели, указани в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.

б) Придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, ноу-хау и др.), свързани с и необходими за експлоатацията на предвидените за придобиване по буква а) ДМА.

Допустими по Компонент 2 са само проекти/дейности, които имат за свой основен предмет осъществяването на инвестиции, насочени към една или повече от следните цели:

 • Стартиране от съществуващо предприятие на нова дейност в друг отрасъл, допустим по настоящата процедура, в допълнение към досегашната дейност;
 • Разширяване на дейността на съществуващо предприятие;
 • Диверсификация на продукцията на съществуващо предприятие чрез въвеждане на нови продукти/услуги;
 • Фундаментална промяна на цялостния производствен процес в съществуващо предприятие.

[box_light]ВАЖНО: Извършването на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност‖) е задължително за проекти, свързани с реализирането на инвестиции, които не са включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване. В случаите на извършено обследване за енергийна ефективност, докладът от обследването за енергийна ефективност следва да потвърждава, че средният процент енергийно спестяване от предвидените за въвеждане по проекта мерки, който би могъл да бъде постигнат в обичайната стопанска практика, е равен на или по-голям от 10%. [/box_light]

Компонент 3 „Услуги, попадащи в режим „минимална помощ”:

а) Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност‖) от лице, вписано в някой от публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност;.

б) Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

в) Визуализация на проекта (до 2 стикера на машина/оборудване/съоръжение и до 2 обозначителни табели).

г) Одит на проекта – приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 180 от Регламент на Комисията (ЕО) № 2342/2002 относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕО) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

[box_light]ВАЖНО: Дейностите за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност‖) и дейностите, свързани с избора на изпълнители следва да бъдат осъществени в периода преди датата на подаване на проектното предложение и след датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти. След подаване на проектното предложение в Договарящия орган, кандидатът по своя преценка може да започне изпълнението на останалите дейности по проекта. [/box_light]

За дата на подаване на проектното предложение се счита датата, на която същото е представено в Договарящия орган.

Екипа на консултантска компания „Енпром”ООД може да ви окаже съдействие, както при подготовката на проектните предложения така и при управлението на самия проект.

[signoff]

Tags:

2 Comments
 1. imam vupros za predpriatie v leka promishlenost, po-tochno shivashko predpriatie v Dobrich.
  Rashiriavane na sushtestvuvashto predpriatie, na zakupen teren, izgrajdane i pazpolagane na fabrikata. Sega firmata raboti pod naem a ima dogovori koito veche nalagat razshiriavaneto.

  • Reply
   Ивайло Янков 04.07.2012 at 12:17

   Здравейте Тодор,

   Моля пишете на кирилица!

   За изграждане на ново предприятие от леката промишленост може да се кандидатства по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, при положение, че дейността се развива на територията на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

   Важно: Моля пояснете с повече конкретика за какво точно искате да кандидатствате, както и дейността Ви до момента.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0