Финансиране на проекти за хора с увреждания

Конкурс за финансиране на проектопредложения на тема: „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания“ обяви Агенцията за хора с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:
Максималният размер на субсидията е разпределен за различните компоненти както следва:
по компонент 1 и компонент 2 – до 18 000 лева
по компонент 3 – до 10 000 лв.
по компонент 4 – до 15 000 лв.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА:
Могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите, наричани за краткост по-нататък „организациите“.
– Организациите по ал. 1 трябва да са учредени или обявени за национално представени на дата преди пълната изтекла календарна година преди годината на обявяване на конкурса.
– Съгласно учредителния си акт организациите по ал. 1 трябва да са трайно обвързани с решаване на проблемите на хората с увреждания.
Преки бенефициенти на очакваните от реализацията на конкурсното предложение резултати могат да бъдат само лица с 50% и повече от 50% намалена работоспособност и деца с 50% и повече от 50% намалена възможност за социална адаптация, наричани по-нататък „лица/хора с трайни увреждания“.
Преките бенефициенти могат да бъдат активни и/или пасивни участници при постигане на резултатите от реализацията на конкурсното предложение. Така например, когато хора с увреждания участват в организацията и провеждането на спектакъл, те са активни участници. Когато хора с увреждания организирано посещават определен спектакъл, те са пасивни участници.

ДЕЙНОСТИТЕ МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ:
1.    повишаване на образователното, квалификационното и културното равнище на хората с трайни увреждания;
2.    включване на хората с трайни увреждания в процеса на създаване на културни ценности чрез развитие на дарбите и художествено-творческите им заложби с оглед на преодоляване на съществуващите за тях ограничения в тази област;
3.    създаване на благоприятна среда в микрообщностите и развитие на възможности за пълноценен живот на хората с трайни увреждания чрез активното им включване в обществени прояви, форуми, чествания, културни събития, спортни състезания, туристически походи и др.;
4.    разработване и внедряване на специализирани помагала и помощни средства за преодоляване на изолацията, която съпътства хората с трайни увреждания и затрудненията, които изпитват при намиране на работа, при осъществяване на социални контакти, при взаимодействие със и адаптиране към обкръжаващата ги среда, при стимулиране на активното им участие в различни обществени прояви;
5.    пряко участие на хора с трайни увреждания в провеждането на регионални, национални и международни обществени мероприятия като: фестивали на самодейни състави и индивидуални изпълнители, пленери и художествени изложби, автомобилни ралита с приспособени коли, маратони с колички, състезания по други спортни дисциплини, както и други подобни мероприятия;
6.    промяна на обществените възприятия за хората с трайни увреждания като пълноценни български граждани чрез тяхното поставяне в центъра на общественото внимание, чрез прякото им участие в общественозначими изяви, в които да могат да заявят и защитят лично своите права и дължимото си място в съвременното общество.

ВСЯКО КОНКУРСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ОТНАСЯЩ СЕ ДО ЕДИН ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ДОПУСТИМИ КОМПОНЕНТИ:
1. Компонент 1, включващ мероприятия, насочени към индивидуална и групова работа с целевата група – обучения, придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт-терапия, запознаване с културното наследство и постижения на родината, посещения на културни мероприятия и други такива. Конкурсни предложения, от чиято реализация ползите за преките бенефициенти биха имали случаен, вероятностен характер и биха изискали допълнително осъществяване на специална рекламна кампания, както е в случаите с отварянето на временни кабинети за специализирани услуги, „чакащи“ посещения от страна на нуждаещи се хора с трайни увреждания, се оценяват с нула точки по чл. 23, ал. 2, т. 2 и 3;
2. Компонент 2, включващ мероприятия с публична изява: фестивали, концерти, спектакли, пленери, художествени изложби, спортни състезания и автомобилни ралита и други подобни, в които преките бенефициенти са активни участници в съответното мероприятие. Финансирането на конкурсното предложение допуска покриване на разходите за подготовка (репетиции) на публичната изява;
3.Компонент 3, включващ разработка на различни материали, помагала, наръчници и други, подпомагащи работата на и с хората с трайни увреждания, тяхното адаптиране, трудова и социална интеграция и реинтеграция. При разработка на такова предложение кандидатът трябва да аргументира новаторското си начинание, като посочи новите моменти в своята разработка, различаващи се от или допълващи вече направеното в дадената област от други разработчици;
4. Компонент 4, включващ дейности, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с трайни увреждания като пълноценни български граждани, които дават гласност и демонстрират тяхната активна обществена позиция, постиженията в трудовата им реализация, в т.ч. и чрез организираното им участие в панаири, специализирани трудови борси и други социални и икономически форуми и събития. Конкурсни предложения, в които се планира извършването на PR-кампания, с която се цели да се въздейства върху общественото мнение, но без пряко, активно и решаващо участие на хора с увреждания в нея, се оценява с нула точки по чл. 23, ал. 2, т. 2.

НЕДОПУСТИМИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СА КАНДИДАТИ, КОИТО:
1.    не отговарят на изискванията за минимална държавна помощ съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 2 на Регламент /ЕО/ № 1998/2006 г. на Европейската комисия, в съответствие с които общият размер на минималната помощ, получавана от всички източници, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три данъчни години – текуща данъчна година и две предходни данъчни години. Неналичието на това обстоятелство се удостоверява с писмена декларация за получена държавна помощ;
2.    имат изискуеми публични задължения. Неналичието на такива задължения се доказват с удостоверение, издадено от НАП, чиято дата на издаване не може да бъде по-ранна от един месец преди датата на представяне на конкурсното предложение;
3.    търсят финансиране за осъществяване на дейности, които са държавно-делегирани;
4.    вече са получили или се очаква да получат безвъзмездно финансиране от други източници, включително от други държавни институции, от национално представени организации на хора с увреждания, от външни и други донори за реализация на конкурсното предложение. Липсата на подобни обстоятелства се удостоверява с декларация на кандидата;
5.    са учредени организации, отговарящи на изискванията на чл. 2, ал. 2, но не са извършвали никаква дейност през последната пълна отчетна (календарна) година преди годината на кандидатстване;
6.    са свързани лица и участват със самостоятелни предложения в един и същ конкурс заради наличието на конфликт на интереси;
7.    не са представили изискуемите документи;
Продължителността на конкурсното предложение не може да бъде по-голяма от 6 месеца.
Срокът за подаване на проектите  е: до 17.30ч. на 31.03.2009г.
Екипът на Finansirane.eu може да ви окаже съдействие при разработката и управление на проекти като този.

Статията е подготвена от Мария Петрова
Мениджър Европейско финансиране, към консултантска компания „Енпром“ ООД

11 Comments
 1. Reply
  Валентин Ангелов 07.12.2020 at 14:58

  Кой ще одобрява проектите? Агенцията на хората с увреждане ли ? Ако е така ,за нищо Европейско не става дума.В България на власт са Сатрапи , унищожаващи всичко по пътя си .А европа , европа си затваря очите , и ако помага финансово , помага на шепа бандити .

 2. imam invalidna disterq ot bulgariq na19 godini ne dvijima e 100%jivea v selo pirna v edna staq samotna mayka sam imam 4 deca snaha i bebe bez rabotni sme vtorote mi dete e invalidno dvama ucenika imam 5 i 6 klas samo vzimam licen asistent i decki deto ne mi stigat za tok i voda i za hrana

 3. Reply
  Ивайло Янков 02.09.2011 at 10:47

  Моля свържете се с АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ тъй като ние отдавна неработим с проекти в социалната сфера! Уебсайт: : http://ahu.mlsp.government.bg

 4. molia ,kajete kokvi dokumenti sa neobxodimi za kandidatstvane po tezi programi ,srokove za podavane na dokumentite i kade se podavat! A sa6to taka i kade ima ofis za kosultasia v oblast Plovdiv@

 5. Reply
  Цвети Илинова 19.02.2011 at 16:27

  Здравейте!за пръв път ще кандидатствам за финансиране по програма някой може ли да ми обесни за 2011г от каде мога да получа информация.Идеята ми е да открия Дневен център за възрастни хора,както и дневен център за деца с увреждания.Аз имам ХОСПИС за гледане на болни хора и хора с увреждания,както и кандидатствам и за лиценз за гледане на деца по домовете.НО както казах по горе идеята ми е да открия и център тип “ДЕТСКА ГРЕДИНА“.

 6. kak i kakvi sa uslovieto za kandidatstvane, kade se podavat formolqrite

 7. finansiraneto na invalidi e falsh

 8. Reply
  Ивайло Янков 25.06.2009 at 13:06

  Здравейте Цветомила,
  На посочения уеб адрес: http://ahu.mlsp.government.bg/ , (АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ) може да се информирате с подробности за конкретния конкурс.

 9. Имам частна детска занималня и искам да помогна на родители с деца инвалиди.Искам да направя целодневни занимания и обучение по английски език на деца в неравностойно положение.

 10. Sroka za podavane na proektite e 31.03.09 ,a pishe che proekta e dejstvasht.Moje li po podrobna informaciq , taj kato sam zainterisovana.

 11. Reply
  ваня миткова 19.03.2009 at 20:06

  има ли формуляри по този проект и къде се намира?

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0