Фотоволтаична централа

Фотоволтаична електроцентрала – какво трябва да знаем за финансирането на такъв проект по евро програма.


Изграждането на фотоволтаични централи се финансира по мярка 312 по програмата за развитие на селските райони, която се очаква да бъде отоврена на 1 октомври тази година. Може да се кандидатства с проекти на стойност до 1 млн. евро, но за да се вземе максимално допустимият процент на гранта (70%), проектът трябва да е за не повече от 200 хил. евро. Това е само стойността на един проект, можете да кандидатствате с няколко проекта с различни фирми и така да получите примерно 400 хил. евро.

Не можете да получите финансиране от програмата при следното условие:

„Производство и продажба на енергия от възобновяеми източници, с капацитет на инсталацията над 1 мегават“.

Финансовата помощ се предоставя при следните условия:

Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години. Тука трябва да се отбележи,че има лостове за избягване на правилото „de minimis с кандидатстване на няколко независими фирми. Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно. Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват при условие, че са предвидени в проекта и са одобрени от ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция.

Авансово плащане

 • е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ;
 • се допуска, при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро;
 • Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта;
 • се изисква банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане.

Междинно плащане

 • е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро;
 • Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора

На какви условия трябва да отговаряме в случай, че кандидатстваме по – програмата

 • Имат седалище или клон със седалище на територията на община, приоритетна за програмата, както и в която ще се реализира самия проект;
 • не са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или по Закона за тютюна и тютюневите изделия;
 • са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
 • нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“;
 • не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 • не са в производство по ликвидация;
 • нямат изискуеми публични задължения към държавата.

Изисквания на проекта

 • Не се предоставя финансова помощ, за проекти оказващи отрицателно въздействие върху околната среда;
 • Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата, определени по Натура 2000, които не отговарят на изискванията на закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето им и плановете за тяхното управление;
 • Срокът за изпълнение на дейностите, обект на инвестиция по един проект, не може да надхвърля 24 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта;
 • Не се предоставя финансова помощ за проекти за изграждане и модернизиране на туристически обекти с повече от 20 помещения за настаняване;
 • Не се предоставя финансова помощ за проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма на територията на населени места и курортни селища с развит масов туризъм;
 • Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране и/или разрешение за извършване на дейността/инвестицията, съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай че кандидатът е получил съответния лиценз и/или разрешение;

Допустимите разходи по – проект към програмата

 • изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост (това Ви дава възможност да кандидатствате за Фотофолтаична централа, производство на биогаз, пилети и всичко що е ВЕИ);
 • общи разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта;

Етапи за осигуряване на всички необходими документи и разрешителни, които ще ни трябват за кандидатстване към програмата

 1. Първата стъпка е регистрирането на фирма в съответния регион където ще бъде построена фотоволтаична централа
 2. Извършване на слънчево-енергиен одит или соларен одит – важно е да предприемете тази стъпка конкретно в този момент, защото изходната информация от соларния одит ще ви бъде необходима при извършването на голяма част от дейностите описани по-долу. Работата по соларния одит включва:
  • проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът;
  • наклон, изложение и др;
  • определяне на нивото на слънчевата радиация;
  • прогнозно годишно производство на енергия;
  • предложение за конкретна технология, която да бъде използвана за реализация на системата.
 1. Покупка на земя или учредяване на вещно право (право на строеж) за срок не по-малък от 10 години. Това е основен принцип и изискване при повечето програми по структурни фондове на ЕС.
 2. Изготвяне на Подробен устройствен план
 3. Смяна на статута на земята – тази стъпка се пренебрегва от повечето кандидати, но имайте предвид, че е задължителна с едно малко изключение, ако централата ще бъде направена върху покрив на вече съществуваща сграда..
 4. Виза за проектиране – този документ се изважда от съответната община. На този етап най-добре би било да работите с някоя от местните фирми.
 5. Внасяне на искане за проучване на условията за присъединяване към ел. разпределителната мрежа в съответното електроразпределително предприятие (ЕРП) – ЕОН, ЕВН или ЧЕЗ. Към съответния формуляр който ще получите от електроразпределителното дружество трябва приложите визата за проектиране.
 6. Сключване на предварителен договор със съответното ЕРП
 7. Инвестиционен проект.
 8. Получаване на разрешение за строеж от съответната община.
 9. Сключване на окончателен договор за присъединяване към ел. мрежата със съответното ЕРП.
 10. Подготовка на проектните документи Бизнес план и Заявление за кандидатстване по мярка 312
 11. Кандидатстване по мярка 312 за финансиране на проекта
 12. Сключване на Договор за финансиране на проекта с Държавен Фонд Земеделие/Разплащателна агенция
 13. Доставка, строителство/монтаж на фотоволтаичната система.
 14. Подаване на заявление за 72 часови проби към ЕРП и последващи 72 часови проби на инсталацията.
 15. Получаване на разрешение за ползване (Акт 16)
 16. Сключване на договор за достъп до мрежата.
 17. Сключване на договор за изкупуване на ел. енергията.

Екипа на Finansirane.eu, може да Ви помогне и насочи при избора на подходящ консултант, който да изготви Ваш проект, както и да съдейства за неговото финансиране.

351 Comments
 1. zdraveite;zadaljitelno li e terenat dae 3-ta kategoriq po ZUT. ako e 4-ta ili 7-ma kategoriqta nemoga li daq promenq? blagodarq;

 2. Здравейте Ивайло,
  как бихте коментирал въпроса за изкупуването на електроенергията от страна на Електроразпределителните компании (ЧЕЗ, ЕВН, ЕОН) на фиксирана преференциална цена? Това не е ли като да продаваш на конкурента си това, което и той продава, и то на неизгодна за него цена?
  Какво показва практиката дотук – тези компании коректни ли са при изкупуването?

  Поздрави за хубавата статия и предварително благодаря за отговора!

 3. Reply
  Ивайло Янков 06.02.2009 at 14:20

  Вени,
  Прочети форума ( http://solar.sts.bg ) на СТС СОЛАР на него ще намериш всичко необходимо като отговори касаещо ФВ – централа. Извършва се „соларен одит” на мястото

 4. imam predvid naklon i posoka?

 5. zdraveite ivailo,imam edin mn vajen vapros,kak bixme mogli da opredelim dali mqstoto koeto 6te kupuvame teparva stava za f.v centrala? blGODARIM VI;

 6. Reply
  Ивайло Янков 04.02.2009 at 21:46

  Здравейте Ангел,
  Разбира се, че е възможно та нали затова са програмите. А останалите разходи са възтановими до 12 % от общите такива, тоест основното финансирането е за изграждане на самата централа. Под инженеринг се има предвид техническата документация по проекта .

 7. Reply
  Ивайло Янков 04.02.2009 at 19:44

  Здравей Тихомир,
  Ние работим с СТС Солар, те са добри професионалисти и ще могат да Ви изготвят соларния отид. Този разход + разхода за изготвяне на проекта за финансиране към съответната програма са признати. Всичко е възможно, соларния одит е точно за това. Искам да ти кажа, че земята ти трябва да е 3 –та категория по ЗУТ, земеделска земя нества за изграждане на ФВ централа. Най добре е да кандидатствате за централа от 64 кв. При това положение има пълна оптимизация безвъзмездни средства+ съ – финансиране от ваша страна

 8. Reply
  Ангел Ангелов 30.01.2009 at 17:05

  Здравейте,
  проявявам интерес към изграждането на фотоволтаична ел.централа. Възможно ли е чрез проект да ми се възстановят част от разходите за закупуване на самите слънчеви панели, тъй като във ваша пибликация четох , че може да се възстановят разходи за хонорари , одит, сертификати, инженеринг, но не се споменават разходи за закупуване на оборудване и съоръжения, които всъщност са основно перо. Какво по точно се има предвид под „инженеринг“

  Благодаря!

  Ангел Ангелов- гр.Шумен

 9. koe изложение е наи – благоприятно
  юг или югозапад и или югоизток

 10. Reply
  Тихомир Р 28.01.2009 at 18:08

  Здравейте,

  Искам да ви попитам има ли консултанти, които могат да извършат соларния одит(или да ме насочат към някой одитор),подготовката на бизнес-плана и внасянето на необходимите документи за програмата за финансиране на изграждане на фотоволтаична централа? И колко би струвала подобна услуга? Това влиза ли като разход в бизнес-плана?
  Възможно ли е преди да се започне каквото и да е от необходимите деиствия по изготвяне на проект да се направи оценка,в някакъв интервал, колко би била крайната цена на една централа?(ако земята е моя собственост,обработваема в село Стрелец,Старозагорско).Или пък ако приемем като сума 25000 евро – какъв е най-добрият възможен вариант за централа(като финансиране,производство на ел.енергия,генерирана печалба)?

  Благодаря Ви предварително !

 11. Reply
  Ивайло Янков 27.01.2009 at 18:39

  Здравейте,
  Трябва да си направите „соларен одит” на покрива, където ще се монтират паналите.

 12. Ако изграждам централата в/у покриж на моя зграда, какви стъпки трябва да направя преди подаване на молба за пресъединяване към мрежата на ЕОН
  Благодяря предварително.

 13. Приветствам идеята да се създадат много централи по тези мерки/311 и 312/,но коя банка ще фанансира проектите ,при какви параметри на кредита и ще приеме ли централата като обезпечение.Ако я приеме на кой етап от направата ще стане.

 14. Reply
  Димитър Господинов 25.01.2009 at 14:53

  Разполагам с готов проект за фотоволтаична централа с всички разрешителни.Становище за 5 мегавата.Терена е два парцела 68дек.80 дек.Опция от подсанцията за още 10 мегавата.Общената има свободни 340дек.които по енергйния закон е длъжна да осигори правото на строеж,чл 62.Ако някой може да продаде проекта получава добро комисионно.Тел.0898405428

 15. Здравейте,
  попаднах на Вашия сайт и мисля, че фотоволтаична централа е една добра идея. Като прочетох гореизброените условия, които трябва да се изпълнят за да стане централата факт възникват някои въпроси на които ако имам отговор ще мога да реша да започна ли да се занимавам в това.
  – имам 7 декара земеделска земя на брега на река Марица до град Свиленград каква мощност може да се инсталира на тях? Терена е равен без засенчване.
  – колко време отнема слънчево-енергиен одит или соларен одит ?
  – проектите по всяко време до 2013 г. ли могат да се подават или има определен график?

 16. Здравейте,
  след многото „ровичкане“ установих, че не съм наясно с някои неща.
  Например:
  – гр. Антоново, обл. Търговище попада ли към тези 178 общини? Видях в един списък само за общ. Омуртаг. Питам, понеже имам 30дка перфектна за целта земя в едно село близо до гр. Антоново.
  – Заедно с проекта за добиване на енергия от ВЕИ, могат ли да се представят проекти за посочените по-горе дейности? По-точно, като общ проект или поотделно? Или трябва да се „доказва“, че ще се развиват някои от тези дейности?
  – Носи ли „бонус точки“ производството на доказан екологично чист пчелен мед? Имаме пчелин с около 100 кошера в този район.
  Благодаря Ви предварително.

 17. Reply
  Ивайло Янков 20.01.2009 at 16:24

  Здравей Емил,
  Земята е в приоритетна община по програма „РСР” , в това отношение може да кандидатствате, необходимо е да регистрирате нова фирма в съответната община, където ще се развиват дейностите на проекта Ви. Също тъка земята Ви трябва да е подходяща за изграждане на соларен парк

 18. Reply
  Ивайло Янков 20.01.2009 at 16:11

  Здравей Вени,
  Няма такава програма….

 19. zdraveite,iskam da znam dali ima programa koqto da finansira VEI,pove4e ot 70 procenta?

 20. MOGA LI DA KANDIDATSTVAM, ZA IZGRAJDANE NA FOTOVOLTEI4NA CENTRALA 100 KILOVOLTA SLED KATO SYM ZAKYPIL OB6TINSKA ZEMQ 100 DEKARA ????? IMAM FIRMA ELEKTROKOMERS I INGENERING OOD,SYS SEDALI6TE V GRAD PLEVEN,A ZEMQTA SE NAMIRA V SELO MAL4IKA OB6TINA GRAD LEVSKI.MOLQ ZA VA6IQ OTGOVOR. 0888648356 0887781771,0889201074,

 21. ЧНГ 2009 на всички уредници и посетители в този сайт!

  А знаете ли какво още означава ЧНГ? Означава Чуждото Няма Грешка!

  Е досега чуждото за нас беше в Европа, а сега вече от нас самите зависи дали „европейското“ ще го направим „наше“!

  Ще го направим, само ако всички ние като потребители сме „Едно Цяло“ пред социалната администрация.

  Благодаря още веднъж на всички вас, които жертват от личното си време за да споделят мислите си и стъпките си с четящите тук.

 22. Reply
  Ивайло Янков 07.01.2009 at 12:38

  Оптималният наклон който трябва да гоните е 32-33 градуса, но не ставайте педанти. Плюс или минус 2-3 градуса променят годишната енергия само с 0.1%.

 23. ПРОЕКТИРАМ НОВА СГРАДА КАКЪВ ТРЯБВА ДА Е НАКЛОНА НА ПОКРИВА ЗА ДА Е НАЙ УДОБНО ПОСТАВЯНЕТО НА ФОТОВОЛТАИЦИ ЕСТЕСТВЕНО ПОКРИВА ЩЕ Е ОРИЕНТИРАН С НАКЛОН НА ЮГ

 24. Reply
  Ивайло Янков 05.01.2009 at 11:33

  Здравей, Иво
  Да, има такива „нещица”, за които се дават точки.

  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТОЧКИ
  Проекти за развитие на интегриран селски туризъм 20
  Проекти за енергия от възобновяеми източници 10
  Проекти за услуги, свързани с информационни технологии 10
  Проекти представени от новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до една година преди датата на кандидатстване) 10
  Проекти представени от микропредприятия, чиито управител е на възраст между 18 и 40 г. включително 5
  Проекти представени от жени 5
  Проекти осъществявани на територията на 178 общини, които не
  са включени в агломерационните ареали 20
  Проекти представени от кандидати, които никога до сега не са били подпомагани от Европейския съюз за изпълнението на дейността по проекта 5
  Проекти представени от кандидати, които имат постоянен адрес (за физическите лица) или седалище или регистриран клон (за едноличните търговци и за юридическите лица) на територията на общината, където проектът ще се извършва 15

  Енерго – дружествата са задължени да изкупуват произведената ел. енергия от ВЕИ за 25 г. Това е гарантирано от ЕС, както и от държавата на локално ново.

 25. Здравейте и Честита Нова Година,
  Опитах се да прочета доста по темата, поразпитах тук-там за подробности и ме посъветваха да се обърна към вас. Повечето от изизскванията са технологични и изискват предимно време и нерви. Въпросът ми е следният: Има ли позиции, които носят „бонус точки“ при разглеждане на проектите? Например – фирмата е на мъж/жена, възрастова граница, допълнителни дейности(селски туризъм), назначаване на работници от местното население и др.
  И още един въпрос, който може би не е за тази тема, но е добре да се информираме повече: Гарантирано ли е изкупуването на произведената енергия от фотоволтаичите централи? Питам, понеже не държавата, а частните разпределителни дружества трябва да я изкупят, а те не са съвсем съгласни(неофициална иформация).
  Благодаря предварително.

 26. Reply
  Ивайло ЯНКОВ 03.12.2008 at 12:23

  Господин Тончев,

  Въпроса Ви излиза извън темата на конкретната статия, което мисля не е коректно за останалите читатели.

  Действително съхраняването на електричество в големи количества е твърде трудна задача. Например съществува европейски проект за използване на Норвежките фиорди като водни резервоари, в които да се изпомпва вода с електричеството, генерирано от вятърните паркове и след това, когато е необходимо да се подаде към мрежата, да се задействат хидроцентралите. Друг иновативен и авангарден метод е използването на маховици, както и на разтопена сол. Това всъщност е хилядолетна технология, но не е необходимо да навлизаме в детайли тук. Струва ми се, че по-реален вариант за вас да съхранвате произведената енергия ще е с батерии.

  Надявам се с това съм успял да дам отговор на въпроса ви. Моля ако имате още специфични въпроси, касаещи консултация да се свържете с нас.

 27. благадарности
  според вас какъв е наи добрия начин за съхраняване на енергия за лични нужди от фотоволтаици примерно не продаваш на мрежата и не си вързан за мрежата.

 28. Reply
  Ивайло Янков 02.12.2008 at 16:54

  Както Ви, обясних според правилата на програмата ако регистрирате нова фирма в съответната община, където ще се изпълнява проекта няма проблем, че имате друга фирма, ако евентуално участвате с дял със старата си фирма като юридическо лице не трябва да има мажоритарен глас в ново регистрираната фирма

 29. Благодарим
  Проекти на новосъздадени или съществуващи микропредприятия, които НЕ са регистрирани земеделски производители и се занимават с неземеделски дейности. Ос 312 Посочено е микропредприятие /което автоматично ограниъава до 10 ъовека/ и съществуващи фирми. На мен въпросът ми е аз микропредприятие ли съм при положение че имам на друго място в друга фирма работници защото се попълва декларация.

 30. Reply
  Ивайло Янков 01.12.2008 at 20:34

  Здравейте отново,

  По програма „Развитие на селските райони” /ако говорите за нея/ е добре да кандидатствате с ново регистрирана фирма, създадена за конкретната цел, това е изискване. Или иначе казано Вие може да кандидатствате, като създадете ново дружество до 10 човека, но може и да са повече. По самата програма не е задължително да са до 10 човека.
  Надявам се, че успях да отговоря на въпроса Ви

 31. благодаря за отговора но тези неща и аз ги имам интересува ме как се тълкува според вас питам адвокати и др. един казва няма проблем други обратното не съм кандидатствал по селски програми и фирмата ми е в друг бранш текстил ако направя нова фирма с до 10 работника мога ли да кандидатствам по програмите или се зачитат и работниците от старата
  които ми се падат към 50 от интернет изтеглих пример за попълване на такава декларация там никъде не се посочва фирмите от какъв бранш са или важи за всики фирми регистрирани в българия

 32. Здравейте г – н Тончев,

  Според закона за МСП микропредприятие се счита, когато:

  Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г.) (1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:
  1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и
  2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.
  (2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат:
  1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и
  2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.
  (3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат:
  1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и
  2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.

 33. въпросът ми е следния собственик съм на половин предприятие от 100 човека ако направя нова фирма с 1работник счита ли се това че не съм микро предприятие.

 34. Reply
  Ивайло Янков 04.11.2008 at 16:10

  Здравейте Катя,

  Зависи този покрив на каква категория земя е… Тоест ако е покрив на сграда (3та категория) тогава категорично няма нужда да сменяте статута, защото земята според ЗОП за електроцентрала трябва да бъде от 3та категория. Ако обаче разполагате с покривна конструкция на земеделска земя например, тогава архитекта най-вероятно е прав.

 35. Смяна на статута на земята – тази стъпка се пренебрегва от повечето кандидати, но имайте предвид, че е задължителна с едно малко изключение, ако централата ще бъде направена върху покрив на вече съществуваща сграда..

  glavnij arhitekt na harmanli e na drugo mnenie, sigurni li ste, che ne e neobhodima smjna na statuta, ako e na pokriv?
  Mersi

 36. Reply
  Ивайло Янков 29.10.2008 at 17:13

  Здравейте г-н Андреев,

  Ако говорите за мярка 312, самата процедура по внасяне на проектните предложения стартира на 01.01.2009 година, но реално тъй като е почивен ден, ще можете да внесете Вашето проектно предложение най-рано на 01.02.2009г година. Относно това, че ще закъснеете не трябва да Ви безпокои тъй като самата програма е отворена до 2013 година а има и много фактори (които не са публични) които ни подсказват, че няма да има чак толкова много проекти които да изчерпат бюджета по мярката. По наши груби изчисления за фотоволтаични централи ще бъдат внесени не повече от 80 – 100 проекта първоначално, от които не всички ще бъдат читави. Надявам се да съм Ви бил полезен. С Уважение,

  Ивайло Янков

 37. Reply
  Dimitar Andreev 29.10.2008 at 16:10

  Zdr.g-n Zdravkov, bezpokoime vaprosa zakasnelite da podadat dokumenti za kandidatstvane po programa/po razli4ni pri4ini/ 6te ima li vazmojnost da podadat dokumenti za izgrajdane na Fotovoltai4en park sled 01.01.2009g. Blagodaria-predvaritelno.

 38. Reply
  Ивайло Янков 28.10.2008 at 17:04

  Уважаеми г-н Иванов,

  Не разбирам логиката на Вашия въпрос. При направата на проект за фотоволтаична централа се отделя специално парче земя според предвидената мощност, технология на панелите и вида на конструкцията. Ако ще кандидатствате с проект по програма това даже се прави задължително – тоест отделяте необходимо парче земя, след което го прехвърляте на фирма и т.н. Тоест ако имате 10 декара например е безсмислено да смените статута само на една част… Хронологията е следната: Регистрирате фирма, “отцепвате” парче земя което фирмата купува или наема.

  Надявам се да съм Ви бил полезен. С уважение,
  Ивайло Янков

 39. Необходим ли е смяна на статута на цялата земя, защото в случая самите фотоелементи и конструкциите са преместваеми съоръжения , така че би трябвало да се извади ПУП и виза само за помощните сгради, т.е. смяна на статута на 5-10% от земята, не на цялата земя.
  Моля кажете ми какво се изисква по закон.

 40. Това е въпрос на, който аз няма как да Ви отговоря.

 41. Reply
  Иван Тодоров 23.10.2008 at 8:58

  Типично по нашенски!
  Какво общо има зеделието с енергетиката ?

 42. Здравей, Петър

  Това, което казвате нe e правилно. Такова изискване няма по – Наредба 312 от програма “Развитие на селските райони”

  Цитат от наредба 312 от програма “РСР”

  Изисквания към кандидатите:
  Чл. 13 (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които:
  1. Mикропредприятия по смисъла на Анекс І от Регламент (ЕО) №364/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г., изменящ Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавната помощ за малките и средни предприятия;
  2. Имат седалище или клон със седалище на територията на община, посочена в Приложение №2;
  3. Не са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или по Закона за тютюна и тютюневите изделия;
  4. Са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите.

  Иво ЯНКОВ

 43. Искам да отбележа една много малка, но важна подробност.
  Допустимите кандидати трябва да са регистрирани земеделски производители, което мисля, че обезмисля програмата за повечето хора, които са мислили да кандидатстват по нея.

1 5 6 7

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0