Цех за преработка на плодове и зеленчуци

Високият интерес към сушените плодове и зеленчуци, както и към замразените такива, подтикват много хора да се заемат със задачата да създадат цехове за преработка на плодове и зеленчуци. Пътят от възникването на идеята до нейната реализация не е толкова сложен и тежък с правилната насока и консултация.

Днес ще разгледаме какво представлява един такъв цех за преработка на плодове и зеленчуци. Но първо ще си дадем отговор, защо се насочваме именно към преработка, от която се получават сушени и замразени плодове и зеленчуци.

Основни характеристики на сушенето и замразяването на храни

Има различни методи за консервиране на готова продукция – плодове и зеленчуци, така че да може те да бъдат запазени максимално и да им се наслаждаваме целогодишно. Два от тези метода за консервиране на плодовете и зеленчуците са сушене и замразяване.

Според специалистите по хранене и диетика сушените плодове и зеленчуци запазват до 90 % от витамините си. Сушенето  представлява  един от най-древните методи за консервиране на зеленчуци и плодове.

Посредством сушенето могат да се консервират голяма група зеленчуци, плодове, да се приготви от плодовете ошав, сушени плодове. От зеленчуците след съответна хидратация те възвръщат своята еластичност, вкусови качества и аромат. Така може да се консервират множество продукти – гъби, моркови, патладжани, чушки и домати.

Сушените плодове са едно истинско съкровище в света на храните, което често подценяваме и забравяме. Забележително вкусна и полезна храна, богата на прости захари, те са високо калорични и дават много енергия. Щадящите технологии за сушене на плодовете запазват витамините и минералите значително по-добре, отколкото при останалите методи за консервиране, а заедно с това намаляват водното съдържание – сушените плодове имат до 4-5 пъти по-голяма концентрация на витамини и минерали в сравнение с пресните.

Две независими изследвания показаха, че замразените плодове и зеленчуци са с повече полезни съставки от пресните. Причината се крие в това, че пресните плодове и зеленчуци не стигат до сергиите веднага след като са обрани, а едва след няколко дни и поради този факт те губят много от ценните си вещества. Продаваните в супермаркетите плодове и зеленчуци изглеждат много свежи. Често обаче те са съхранявани дълго преди да стигнат до рафтовете. С времето хранителните им качества се губят, намаляват витамините. В замразените се запазва високото ниво на витамини и хранителни вещества. Производителите все повече намаляват интервала от време, необходим на продукцията им да стигне до камерите за замразяване. Замразените плодове и зеленчуци се охлаждат бързо след прибирането им. Това запазва повече витамини и антиоксиданти в тях.

От идея до реализация

При създаването на цех за преработка важен момент е да се съобрази сезонния характер на входящите в производството суровини. Така ще се определят точните срокове за преработка. Като например може да се започне работа на цеха с преработка на череши, която ще продължи от май до юли. Преработката на сливи може да бъде в периода от 20 август до 20 септември. Преработката на пипер ще започне от месец юли и ще продължи до средата на октомври месец. По този начин първо се намалява времето от прясно обраната селскостопанска продукция и преработения продукт. Така се запазват максимално полезните свойства (витамини и минерали) на вече преработените плодове и зеленчуци за получаване на максимално качествена продукция. Другият момент е че по този начин се създава един непрекъснат процес на работа, чрез който се осигурява постоянна заетост на персонала в преработвателното предприятие и води до намаляване на безработицата в съответния регион.

Сега ще разгледаме технологичния процес на един такъв цех.

Технология

Суровините пристигат в цеха чрез автомобилен транспорт. Приемането на суровината минава през щателен входящ контрол, като за всяка партида се описва място на произход, количество, вид, доставчик. Като е необходимо всичко да бъде придружено със съответните придружаващи документи. Съгласно нормативната уредба всички документи се съхраняват в предприятието.

Цехът преработва череши, сливи и пипер. Работата на предприятието е съобразена със сроковете за прибиране на реколтата от градините и полето.

Преработка на пипер

Пиперът се доставя в плетени чували (гаци) или пластмасови касети и се претегля на платформена везна. Измива се на вентилаторна миячна машина. Негодните за преработка се отделят на инспекционна лента. Подсушават се и ръчно се почистват дръжките и семенника.

Замразяване

Пиперът за замразяване се бланшира на бланшор. Замразяването се извършва в касети, наредени върху палети в универсален стационарен тунел. Опаковането на замразените продукти се извършва в помещение на маси,над които има локална вентилация.Замразените продукти се съхраняват в хладилни камери.

Сушене

Сушенето на пипера се извършва в сушилна камера.Продуктът е разстлан върху скари, които са поставени на колички. Опаковат се и съхраняват в склад за сухи продукти.

Хладилните камери позволяват да се удължи преработвателния период до 20 дни, като в тях се съхранява свежа суровина. Това води до увеличаване количеството на преработената суровина, както и на готовия продукт.

Преработка на сливи

Сливите се доставят в цеха в пластмасови касетки и се претеглят на платформена везна. След което се измиват, негодните се отстраняват на инспекционна лента и се подсушават. Калибрират се на четири едрини на калибратор. Тези, които се замразяват и сушат без костилки се насочват към костилковадачна машина. Машината работи в автоматичен режим. Има комплектация, която след изваждане на костилката позволява и оформяне на половинки. Следва сушене или замразяване. При сливите изсушени с костилки преди експедиция може да бъдат бланширани  (етювирани), което се извършва на бланшор. При заявка на реализация и индивидуална поръчка на сушени сливи без костилка, на които сърцевината ще се запълни с ядки или мармалад от плодове, отделянето на костилката се извършва на избивачка. Опаковането на готовата продукция не се различава от това на пипера.

Преработка на череши

Черешите се доставят в цеха в пластмасови касетки, измиват се, инспектират се и се подсушават. След което преминават към елеватор и отделяне на дръжката. Елеватор подава черешите без дръжки към калибратор.

 

 

Следва замразяване и сушене, като различните размери се обработват при различни технологични режими. Опаковат се и се съхраняват до експедиция.

 

 

Производствената програма на цеха за преработка на плодове и зеленчуци изглежда така:

Наименование на продукта Суровина

тон

Готов продукт

т/год

Пипер 181,26 128,91
   Замразен 163,80 126
   Сушен 17,46 2,91
Сини сливи 94,92 60,50
   Замразени половинки 54 45
   Сушени 40,92 15,50
Череши 129 111,20
   Замразени 112,10 105,75
   Сушени 16,90 5,45
ОБЩО 405,18 300,61

 

Според представената производствена програма капацитетът на предприятието възлиза на 300,61 тона продукция на сушени и замразени суровини на годишна база. Рандеманът за всяка суровина взависимост дали ще бъде сушена или замразена е различен. Забелязва се, че при сушенето количеството на готовата продукция е значително по-малко от суровината за нейното приготвяне. Това се дължи на факта, че при процеса на преработка се губи част от влагата в продукта и се получават концентрирани продукти за хранене, богати на въглехидрати и минерални вещества.

Оборудване

Необходимото оборудване е може би най-важната част от цеха за преработка на плодове и зеленчуците след качествената суровина и съобразената технология. Спецификацията на технологичното оборудване много зависи от вида на преработваната суровина, капацитета на предприятието и големината на цеха. В разглеждания от нас случай цехът за преработка на плодове и зеленчуци е с Разгърната застроена площ (РЗП) равна на 1 466 кв.м. Строителството е чрез сандвич-панели, което е и най-широкоразпространения метод в строителството на производствени сгради. Благодарение на тънкостенната конструкция, външните и вътрешните стени заемат много по-малък обем отколкото масивните конструктивни методи. За една и съща стойност на коефициента на топлопреминаване (U) сандвич-панелите са много по-тънки в сравнение с монолитна стена. Поради тази причина се осъществява измеримо нарастване на пропорцията използваема площ в сравнение с алтернативните методи.Поради своите физико-химични качества, сандвич-панелите са широко приложими в хранително-вкусовата промишленост- заради удобството, ниските разходи за поддръжка, звуко- и топлоизолационните им качества, пожароустойчивостта, спестяването на пространство.

 

За подсигуряване на производствения процес трябва да бъдат закупени и внедрени следните машини и оборудване, които могат да се разделят в четири групи:

 

1.      Машинен парк: 2.      Санитарно-битовообзавежадне:
  Мивки
Товаро изравнителна платформа Маси
Платформена везна Стелажи
Белачна машина  
Вентилаторна миячна машина 3.      Транспортни средства:
Инспекционна лента  
Трасинаподсушаваща Транспалетна количка
Калибратор Електрически високоповдигач
Костилковадачна машина за сливи  
Бланшор воден 4.      Вътрешно – цехови потребности
Елеватор  
Дръжкочистачна машина Допълнителен комплект за сушилните камери
Елеватор Касетки пластмасови
Калибратор за череши и вишни Стойкови палети
Сушилна камера Палети пластмасови
Избивачка на костилки на сушени сливи Касетки пластмасови
Платформена везна

Към настоящия момент едно такова предприятие може да бъде реализирано чрез предоставянето на безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. и по-конкретно по откритата в момента процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020г.

Вашата идея лесно може да се превърне в успешен бизнес, посредством избор на правилен екип, който да ви насочва по пътя към успеха. Консултантска компания  NOVEK ще помогне в начинанието Ви, като изготви професионално Вашето проектно предложение и Ви покаже всички стъпки.

3 Comments
 1. Reply
  Иванка Нинова 23.08.2018 at 8:57

  Каква е първата стъпка за осъществяване на тази успешен бизнес и кандидатстване по програмата?

 2. Reply
  Венелин Дянков 29.07.2018 at 7:50

  Здравейте, къде мога да открия „костилковадачна машина с комплектация, която след изваждане на костилката позволява и оформяне на половинки“

  Благодаря предварително

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0