Промените в мярка 4.1 под лупа! (Таблици преди – сега)

Новите предизвикателства пред кандидатите в последния прием по подмярката „Инвестиции в земеделски стопанства” 

 

Последният прием на „Заявления за подпомагане“ по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” предстои да започне на 15 октомври. Всички кандидати разполагат индикативно с около един месец, за да се запознаят с измененията и допълненията в Наредбата. Промените, макар и очаквани, оказват съществено влияние  върху кандидатите и вече структурираните им инвестиционни намерения.

През малкото оставащо време земеделските стопани, признатите групи производители и организации на производители трябва да преразгледат допустимостта си като кандидат, в следствие на измененията и допълненията в Раздел II „Допустими кандидати”, а именно:

През изминалия прием, когато минималният стандартен производствен обем се доказваше с намерение за засаждане, беше достатъчно да се посочи само конкретния период, през който ще се извърши засаждането. С внесеното допълнение, кандидатите ще трябва да са изпълнили изискването за 8 000 евро СПО и за предходната стопанска година.

В Наредбата се добавя Приложение №13 а, което представлява Списък на култури и животни, попадащи в приоритетните за подпомагане сектори „Плодове и зеленчуци”, „Животновъдство” и сектор „Етеричномаслени и медицински култури”. Всички кандидати трябва да проверят дали избраните от тях култури или животни са в приоритетен сектор. Една от най-предпочитаните култури – орехи, не попада в Приложение №13 а и съответно инвеститорите трябва или преосмислят инвестиционното си намерение или да не получат точките по критерия за приоритетен сектор.

С цел безвъзмездната финансова помощ да достигне до повече земеделски стопани, макар и с намален интензитет, са направени следните изменения в Раздел III „Финансови условия”:

Финансовата помощ за одобрените проекти остава в размер на 50 % от общия размер на допустимите разходи, като се увеличава с 10 % при спазване на всяко едно от условията описани в Наредбата. Процентното увеличаване на безвъзмездната финансова помощ е намалено за инвестиции изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие” или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания” от 15% на 10%. Също така за проекти за колективни инвестиции се намалява от 20% на 10%.

Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент се променя от 70% на 60%, а за проект за колективни инвестиции от 90% на 70 %.

Намалени са и максималните прагове на допустими разходи за един проект и един кандидат:

 • максималния размер на допустимите разходи за един проект и за един кандидат за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020 се променя от 1 500 000 евро на 1 000 000 евро;
 • максималния размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020, се променя от 4 000 000 евро на 1 000 000 евро;

Дългоочакваните инвестиции в съоръжения за напояване са вече факт. Очаква се значително увеличаване на кандидатите през този прием именно заради тяхната допустимост. Всички желаещи да кандидатстват с проекти, с дейности свързани с инвестиции за напоителни съоръжения и оборудване, трябва да са подготвени за тежестта на всички условия, съпътстващи инвестицията.

Инвестициите в съоръжения за напояване трябва да са:

 • в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район за басейново управление;
 • с уреди за измерване на потреблението на вода;
 • кандидатът да имат осигурен достъп до услуги за напояване и/или да е титуляр на действащо разрешително за водовземане по Закона за водите;

Инвестициите за рехабилитация на съществуващи системи за напояване също са допустими при изпълнение на определи условия.

През изминалия прием много от кандидатите се възползваха от правни услуги като разход, свързан с проекта. Двусмисленото тълкуване на текстовете в Наредба №9, подлъга кандидатите и в последствие ДФ „Земеделие” не призна разхода  като допустим. С нанесените изменения и допълнения, през предстоящия прием разходите за правни услуги са допустими. В допустими разходи са включени и разходи за такси за извършвани услуги от държавни и/или общински органи и институции.

Новото ПМС 160 от 1 юли 2016 г. за определянето на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедура за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове е вече факт. Ако заповедта за определяне на начална и крайна дата на приема бъде издадена преди  08.10.2016 г., новите условия за провеждане на процедура за избор на изпълнител няма да засегнат бенефициентите по настоящия прием. Експертите от Държавен фонд „Земеделие” ни уверяват, че заповедта ще бъде издадена преди тази дата и всички процедури ще се проведат по досегашния ред.

Ако все пак сроковете не бъдат спазени вместо досегашната позната процедура по събиране на три оферти, ще се въведе  електронно кандидатстване по процедурите за избор на изпълнител, когато размерът на БФП е по-голям от 50% от общия размер на допустимите разходи и при следните прагове на прогнозна стойност:

 • за строителство – равна или по-висока от 50 000 лв.;
 • за доставки или услуги – равна или по-висока от 30 000 лв.

Вследствие на резултатите от първия прием, проведен през 2015 г., са нанесени изменения и допълнения в Критериите за оценка. Във файлът по-долу може да проследите разликата в критериите. Всички допълнения и изменения са отбелязани в червено.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА – СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

С измененията в Наредба № 9 , Държавен фонд „Земеделие” започва да прилага една изключително полезна  практика за  ползвателите на финансова помощ. До 30 дни от датата на сключване на договора, РА ще организира въвеждащо обучение за ползвателите на финансова помощ, свързано с изпълнение на проекта, с изключение на случаите, в които бенефициентът изрично е заявил, че няма да се възползва от тази възможност. В обучението ще взимат участие и представители на МЗХ и браншови организации.

Друга добра практика, въведена при реда за кандидатстване, е възможността Министърът на земеделието и храните да издаде заповед за сключване на договори над бюджета, като се определи бюджет за договаряне и минимален брой точки по критериите за оценка на заявленията, които ще бъдат одобрени за подпомагане. РА ще одобрява заявленията за подпомагане и ще предлага на кандидатите да сключат договор под условие, че финансовата помощ ще бъде изплатена при наличие на финансов ресурс.

Важно допълнение в Наредбата улеснява всички кандидатствали през изминалия прием на 2015 г., и които нямат издадена заповед за отказ за финансиране. Всички тези кандидати ще могат да подадат искане до Държавен фонд „Земеделие” за участие в предстоящия период на прием, като заявят желание за включване на подаденото от тях проектно предложение в предстоящия период на прием. Оценката на заявленията за подпомагане ще се извършва в съответствие с критериите за оценка актуални за предстоящия период на прием.

2 Comments
 1. Здравейте.Искам да се консултирам с Вас.Инвалид съм от 25 години,с 73%инвалидност или втора група.Жена съм на 52 години.Движа се без проблеми.До миналата година имах моя фирма ЕТ,която беше за „МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ“.Имах 3 камиона собствени.Но по стечение на обстоятелствата след 2 сериозни катастрофи на камионите,аз фалирах.Фирмата е спряна.Имам още една ЕООД,която е открита ,но няма дейност.Получавам инвалидна пенсия от 170 лева,с която просто немога да съществувам.Видях,че има някакви програми за инвалиди,мисля,че беше-„РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“,ЗА ИНВАЛИДИ.Моля,да ме насочите,как мога да ползвам някаква програма за някаква дейност за хора с увреждания.По коя мярка мога да получа евро субсидия и да се занимавам с някаква дейност,с която да преживявам.Нямам земя,нямам и къща някъде.Имам само едно жилище 45 кв.в Пловдив,в което живея.Просто моля,да ми дадете идея,как мога да ползвам някаква програма за да оцелявам.Преди години,правих проект и тогава ми бяха отпуснали кредит по програма за инвалиди-СИМЕОНОВИЯ КРЕДИТ БЕЗ ЛИХВИ.Изплатих го.Той беше за 100 000 лева.Сега,моля за идея от ваша страна.За да оцелея,като безработна.Мислех за еко къщи,но нямам земя.Мога ли да наема земя в САДОВО,на мой познат и там да кандидатствам за програма за да построя 5 еко къщи.За мястотот за което питам в Садово,има ресторант и бензиностанция и още 15 декара свободно място.Говорех с моя приятел и ми каза че можем да подпишем договор за наем и да построя там еко къщи.Другото за което си мисля,да наема земя и да засея на нея лавандула.Моля,да ме насочите,защото и аз не съм наясно с програмите и аз незная какво още да се възползвам,за да получа субсиидии по евро програмите.Благодара Ви предварително.

  • Здравейте,
   процедура „Развитие на социалното предприемачество“ има за цел да улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Кандидатите по тази процедура следва да са: социални предприятия, работодатели, специализирано предприятие за хора с увреждания, община, район на община, доставчик на социални услуги или НПО. Допустими по процедурата дейности са: 1. психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост; 2. социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика; 3. предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания; 4. осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица; 5. оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания; 6. предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия; 7. подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца; 8. проучване търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги; 9. социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество. За да кандидатствате по тази процедура, следва да отговаряте на условията за допустимост на кандидатите, което описах по-горе, както и да спомогнете за осъществяване целта на процедурата.
   Инвестициите в къщи за гости са допустими по мярка 6.4 от Програма за развитие на селски райони, при изключително ограничени условия, поради злоупотребите през предходния програмен период.
   Относно инвестициите в земеделски дейности, през 2017г. очакваме да отвори за прием подмярка 6.1 „Създаване на стопанства млади фермери“ или позната още като „Млад фермер“, както и подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0