Test
0

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" Разпределение на ...

0

Бизнесът подаде 189 проектни предложения по процедура за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация ...

0

Част от тях са свързани с увеличаване финансовата подкрепа за подсектор „Аквакултура”; поддържане разделението на страните в ЕС в зони „Сближаване” и ...

0

Основната цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на ...

0

Основната цел на процедурата е оказването на подкрепа на големите предприятия в България за постигането на технологична модернизация чрез насърчаване ...

0

Приключи оценката на подадените проектни предложения по приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие". От подадените общо 74 ...

0

По тази програма могат да кандидатстват, Ново създадени фирми, Млади предприемачи, Общини, НПО, Вероизповедания, Читалища, Земеделски производители и др. ...

0

Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, Реконструкция или ремонт на обществени сгради с ...

0

СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА (7РП-2007-2013) Възможности за директно финансиране от Европейската Комисия (ЕК) за Изследвания и Развитие: Проектите се изпращат и ...

0

Най накрая една обещаваща програма която ще даде възможност на предприемачи и инвеститори да получат помощ (финансиране) за ...

0

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда: ПУДООС ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ...

0

Стартира ОП Околна среда Общ бюджет на ОП “Околна среда 2007-2013 г. – 1,800 млрд. евро   От фондове на ЕС – 1,466 млрд. евро o Кохезионен ...

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0