Големи пари за рибовъдното фермерство

 

Приятели, в тази статия ще Ви разкажем защо инвестицията в сектор Аквакултури предлага изключително атрактивни възможности за бизнес.

Само за последните няколко години квотата за улов на калкан (и за други видове риба също) в Черно море беше намалена от 50 тона (2009), до 43,2 тона (2012). И това не е инцидент. Намаляването на квоти е тенденция, която се затвърждава и в световен мащаб. От тази ситуация обаче има изход и той е изграждане на акваферми и развъдници, стимулирано от Европейската програма за развитие на сектор „Рибарство”. Създаването на нови обекти за отглеждане на риба и аквапродукти се финансира от мярка 2.1 – Производствени инвестиции в аквакултури. Като нейно логично продължение се явява мярка 2.6 – Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури, върху която днес ще спрем вниманието си.

Ще започнем с малко уводна информация, относно пазарът на рибни продукти и аквакултури в страната. През последните години в България значително се уличава търсенето на риба и аквапродукти средно с по 10-15% годишно, като започват да се търсят и все по-разнообразни видове риба.  Допълнително броят на специализираните търговски обекти за продажба на рибни продукти и аквакултури е недостатъчен, за да отговори на нуждите на местния пазар.

Това са само част от причините, които правят инвестицията в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура толкова привлекателна, а кандидатстването за финансиране по мярка 2.6 – много добра възможност.

В най-общи линии финансираните дейности по мярката, са свързани с изграждане и увеличаване на производствен капацитет на нови/съществуващи преработвателни единици и изграждане и модернизация на нови/съществуващи пазарни единици. По всяка от тях има определени максимални нива на финансиране. Приоритетно мярката подкрепя микро, малки и средни предприятия или такива с персонал по-малък от 750 души и годишен оборот под 200 милиона евро. Тук земята влиза като признат разход, което прави инвестициите в тази област още по-привлекателни. За сравнение обикновено покупката на земя е за сметка на кандидата, когато се кандидатства за финансова помощ по други приоритетни оси. В статията по-долу сме посочили основните моменти от мярката.

Тук се подпомагат проекти, насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на предприятия в сектора „Рибовъдство”. Инвестициите трябва да допринасят за постигане на една или повече от целите на приоритетна ос 2 – Аквакултури:

 • Подобряване условията и безопасността на труда
 • Подобряване и мониторинг върху човешкото здраве и хигиенните условия или качеството на продуктите
 • Производство на продукти с високо качество за запълване на пазарни ниши
 • Намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда
 • Подобряване употребата на малко използвани видове, странични продукти и отпадъци
 • Производство или маркетинг на нови продукти чрез прилагане на нови технологии за производство или разработване на иновационни производствени методи
 • Маркетинг на продукти с произход основно от местни улови и аквакултури

За всяка мярка от приоритетна ос 2 –„Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултири” се кандидатства с отделен проект.

Кандидатите могат да кандидатстват с повече от един проекти до максималният размер на безвъзмездното финансиране, отпускано на кандидат. За финансово подпомагане на нов проект се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходен проект.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти за инвестиции в преработка и маркетинг на проекти от риболов и аквакултура по 4 сектора:

Сектор 01 – Увеличаване на преработвателния капацитет чрез изграждане на нови преработвателни единици и/ или разширение на съществуващи.

Сектор 02 – Изграждане, разширение, оборудване и модернизация на преработвателни единици с цел подобряване хигиената и условията на труд, опазване на околната среда и внедряване на производствени системи за контрол на качеството и технологични иновации.

Сектор 03 – Изграждане на нови пазарни структури.

Сектор 04 – Модернизация на съществуващи пазарни структури

С един проект се допуска кандидатстване, в повече от един сектори.

Най-малко 50% от бюджетът на мярката се предоставя на микро и малки предприятия.

Безвъзмездната финансова помощ за микро, малки и средни предприятия е 60% от размера на одобрените и реално извършени разходи, от които 75% са осигурени от ЕФР и 25% от държавния бюджет на Република България. За кандидати, които не отговарят на изисквания за микро, малки и средни предприятия, но чийто персонал е по-малък от 750 души или имат годишен обор под 200 000 000 € – размерът на безвъзмездната финансова помощ е 30% от одобрените и извършени разходи (75%-ЕФР, 25%-държавен бюджет).

Максимална безвъзмездна финансова помощ

Изисквания към кандидатите:

 •  Да са вписани в ТР към Агенцията по вписванията
 • Да нямат изискуеми публични задължения от държавата
 • Да не са вписани в централната база данни за отстраняване
 • Членовете на управителния орган на ЮЛ да не са осъждани
 • Да са микро-, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), за което представят декларация на основание чл. 4а ЗМСП. Ако не отговарят на това изискване да са със състав по-малък от 750 души или с оборот под 200 000 000 €
 • Да не са обявени в производство по несъстоятелност
 • Да не са в производство по ликвидация, с изключение на ЕТ

Изисквания за съществуващи обекти

Заедно или поотделно един или повече държавни органи не трябва да притежават повече от 25 на сто от капитала или да контролират пряко или непряко повече от 25 на сто от броя на гласовете в общото събрание на юридическото лице – кандидат за финансово подпомагане, с изключение на случаите, посочени в чл. 4, ал. 4 ЗМСП

Специфично изискване за инвестициите в сектор 3 и сектор 4 е, че кандидатът трябва да представи предварителни споразумения (договори) и/или писма за намерение с производители/ търговци на риба и рибни продукти и/или продукти от аквакултури, които ще осъществяват търговска дейност на територията на пазарната структура за първата прогнозна година. Кандидатът трябва да гарантира, че на територията на неговата пазарна структура (търговски обект) повече от 50% от предлаганите продукти ще бъдат с местен произход.

Допустими разходи:

 • Разходи за строително-монтажни работи
 • Закупуване на нови машини и оборудване и съоръжения, пряко свързани с инвестицията
 • Специализирана складова и транспортна техника, свързана с подобряване на производството
 • Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензии, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта
 • Закупуване на софтуер
 • Разходи за подготовка на проекта
 • Закупуване на земя, пряко свързана с предвидената инвестиция до 10% от общите допустими разходи
 • Инвестиции във ВЕИ за получаване на енергия, пряко използвана в производствената дейност
 • Въвеждане на системи за контрол на качеството
 • Обучение на персонала
 • Инвестиции в пречиствателни съоръжения
 • Разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0