Инвестиция в мандра – предизвикателство за напреднали

Здравейте, приятели!

Съвсем скоро очакваме приема по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селски райони и в тази връзка, ще опитаме да Ви изненадаме с настоящата разработка. Имайте предвид, че настоящия материал е конкретно насочен към млекопроизводители и млекопреработватели, но мярка 4.2 предоставя много възможности за подобряване цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятия от хранително – преработвателната промишленост.

Какво ще видите в разработката?

 1. Към кого е насочен материалът?
 2. Пазарът на мляко и млечни продукти.
 3. Основни проблеми пред млекопроизводителите и преработвателите.
 4. Програма за развитие на селски райони и възможностите, които предлага.
 5. Възможно решение на проблема.

Излишно е да обясняваме от каква важност е животновъдния отрасъл за първичния икономически сектор. След присъединяването ни към ЕС и прилагането на Общата селскостопанска политика, млечният отрасъл стана по-уязвим, поради слабата пригодност да функционира в суровите конкуренти условия, съществуващи на общия европейски пазар, с което се налагат строги и високи стандарти на производствената практика, както към млекопроизводителите, така и към преработвателите. Преди да пристъпим към основните проблеми на двете групи, нека направим кратък обзор на пазара на мляко и млечни продукти.

Насоченост

Както вече споменах, мярка 4.2 предоставя редица възможности за подобряване цялостната дейност на предприятията от хранително – преработвателната промишленост, но днес ще обърнем по-сериозно внимание именно на млечния сектор.

По мярката могат да се възползват млекопроизводители – затваряйки цикъла на производство, чрез изграждане на млекопреработвателно предприятие – мандра – с достатъчен капацитет, за да поеме изходната суровина (сурово мляко) на фермата. Разбира се, по мярката може да изградите и мандра с по-голям капацитет, което ще Ви даде възможност да изкупувате и преработвате суровината от чужди ферми.

По мярката е препоръчително да се възползват и млекопреработватели, чиито мандри са технологично изостанали. Ако попадате в тази графа, бихте могли да направите реконструкция на предприятието, както и да предприемете дейности по модернизация, чрез освежителен ремонт; подмяна на основно и допълнително оборудване, както и закупуване на допълнителни апарати, с което да разширите асортимента на производство.

Пазарът на мляко и млечни продукти

Млякото заема важно място в селскостопанската икономика на Европейския съюз (ЕС). Над един милион производители доставят ежегодно 148 милиона тона мляко на стойност 41 милиарда евро – по производствени цени. Млекопреработването, от своя страна, осигурява над 400 000 работни места и генерира оборот от 120 милиарда евро.

Суровото мляко, доставяно в мандрите, се преработва в широка гама продукти, предназначени за човешка консумация и за фураж, или за промишлеността (Фигура № 1). Кравето мляко съдържа основно вода, лактоза, мазнини и протеини, като чрез отделяне на мазнините от протеините се получава масло и обезмаслено мляко, което служи главно за производството на обезмаслено мляко на прах и казеин. Сирената, пресните продукти, кондензираното мляко и пълномаслените млека на прах се състоят, както от мазнини, така и от протеини. Основното предназначение на суровото мляко е за производство на сирена, следвано от производството на масло и на мляко за пиене.

Фигура № 1 „Основни крайни употреби на млякото, доставяно на мандрите“ –
Моля, натиснете изображението, за да го увеличите

мляко

По данни на отдел „Агростатистика“ на МЗХ, от 2013 г. общото производство на мляко в страната бележи ръст от 5.2 % в сравнение с предходната година, като тенденцията която се очертава е положителна.

Основни проблеми пред млекопроизводители и млекопреработватели

Всеки млекопроизводител, особено последните години, е изправен пред проблема с ниските изкупни цени на млякото, което в много от случаите води до значими финансови загуби и ниска рентабилност на стопанството. Именно изкуствено занижените цени на вносните млечни продукти и сурово мляко, принуждават производителите да продават продукцията си на млекопреработватели на изключително ниски цени, което води до създаването на един порочен кръг, а реализацията на пазара става предизвикателство за повечето малки производители. На фона на нововъведените изисквания за хигиена; качество и начин на отглеждане, добиване и съхранение на продукцията и уязвимостта на сектора, дължаща се на неблагоприятните природни условия, заболявания сред животните и др. фактори, в комбинация с ниските изкупни цени, могат критично да застрашат устойчивото развитие на отрасъла.

И докато производителите са изправени пред проблема с цените на основната суровина, млекопреработвателите са изправени пред друг съществен проблем – силното технологично изоставане. Голяма част от преработвателните стопанства не са в състояние да се адаптират към новите изисквания по отношение стандартите за качество и безопасност на храните. Безспорно, с присъединяването на страната към ЕС и започналата засилена политика към налагане на европейски стандарти, биват отстранени много от проблемите в индустрията, но все още продължава практиката от страна на преработвателите да подценяват качеството на продукта и да подвеждат потребителя.

За да бъде подобрена ситуацията в двата отрасла – производство и преработка, всички усилия трябва да бъдат насочени към инвестиции във всички нива от веригата, като се започне с инвестиция във висококачествен генетичен материал; модернизация на ферми и станции за събиране на мляко; модернизация на предприятия за преработка на мляко и насърчаване на търговията – в частност износ.

Подробен SWOT – Анализ с плюсовете, минусите, възможностите и рисковете – за производители и преработватели – може да видите във Фигури № 2 и 3, натискайки върху изображенията, за да ги уголемите.

МлекопроизводителиМлекопреработватели

Възможностите

 1. За млекопроизводителите:
  През последните няколко години, в страната и в цяла Европа се наблюдава сериозен спад в изкупните цени на суровото мляко, определяни от преработватели. Сред възможните решения на проблема се оказва затварянето на цикъла на производство, чрез изграждане на мандра – с достатъчен капацитет, за да бъде преработвана изходната суровина на стопанството. Така производителите ще инвестират собствената си суровина, за да разширят кръга на производството си и за да повишат доходите си. В допълнение, регистрирайки се като млекопреработвател, имате възможността да изкупувате сурово мляко от съседни ферми, което ще осигури възможност за увеличаване капацитета на мандрата и респективно асортимента на крайните продукти.
 2. За млекопреработвателите:
  Вече имате съществуваща мандра, чието оборудване е технологично остаряло и не отговаря на изискванията на ЕС. За да се запази конкурентоспособността на мандрата, собственикът трябва да вложи огромна сума пари, за да поднови материалните си мощности и да приведе в приличен вид своето стопанство. Обикновено, предприемането на такъв тип дейности, е свързано с огромна по размери сума, която да бъде вложена наведнъж и това често пъти принуждава мандрите да функционират – без да отговарят на голяма част от стандартите.

Решението

Важно е да се знае, че не всички производители и преработватели ще могат да се възползват от европейска финансова помощ, поради изискванията за допустимост на кандидатите по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селски райони. Защо не е за всички и какво трябва да знаем за нея?

 1. За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на „Заявлението за подпомагане“ са:
  • Земеделски стопани, регистрирани като такива съгласно Наредба № 9 от 1999г. и разполагат с минимален стандартен производствен обем (СПО => https://goo.gl/gWGxzj ) на земеделското стопанство не по-малко от 8 000 евро;
  • Еднолични търговци и юридически лица, различни от земеделски стопани;
  • Признати групи или организации на производители.
  • Регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 2.  Финансова помощ:
  • Се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020, под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи;
  • За микро, малки и средни предприятия е в размер на 50% от общия размер на допустимите за подпомагане разходи;
  • За големи предприятия е в размер на 40% от общия размер на допустимите за подпомагане разходи;
  • Разликата между пълния размер на допустимите за подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието му може да бъде само в парична форма;
  • Минималният размер на общите допустими разходи за 1 проект е 15 000 евро, а максималният размер е 2 000 000 евро;
 3. Изисквания към проектите:
  • Планираният размер на преработените суровини и произведената от тях продукция, трябва да покрива най-малко 50% по видове продукция от капацитета на преработвателното предприятие, в съответствие с технологичния проект;
  • Не се подпомагат като самостоятелен проект или дейност събарянето на стари сгради и производствени съоръжения; инвестициите в нематериални активи; единствено маркетинг на продукт/и;
 4.  Приоритет ще бъде даден за:
  • Инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори, каквато суровина е суровото мляко;
  • Инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;
  • Инвестиции за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
  • Инвестиции, водещи до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
  • Инвестиции, изпълнявани в Северозападния район;
  • Кандидати, извършващи селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко 3 г. и не са получавали финансова помощ;
 5. Допустими разходи:
  • Изграждане/придобиване/модернизиране на сгради и др. недвижими активи, свързани с производството или маркетинга;
  • Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинг;
  • Закупуване на земя/сгради/помещения и др. недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности – допустими за за финансиране до размера на данъчната им оценка;
  • Закупуване на специализирани транспортни средства, вкл. хладилни такива за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието.

Конкретно за млекопроизводителите сме подготвили списък с описание на Основното технологично оборудване за мандра. На този етап, няма как да знаем с какво оборудване и съоръжения разполагат голяма част от преработвателите, за да подготвим подобен списък и за тях. Във втората част на разработката ще Ви предоставим и приблизителни цени на основното технологично оборудване, както и примерен списък с лабораторно оборудване и стойността, на която може да бъде закупено то.

Инвестиция в мандра – предизвикателство за напреднали – част II => ТУК

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Compare items
 • Total (0)
Compare
0