Инвестиция в мандра – предизвикателство за напреднали

Здравейте, приятели!

Съвсем скоро очакваме приема по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селски райони и в тази връзка, ще опитаме да Ви изненадаме с настоящата разработка. Имайте предвид, че настоящия материал е конкретно насочен към млекопроизводители и млекопреработватели, но мярка 4.2 предоставя много възможности за подобряване цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятия от хранително – преработвателната промишленост.

Какво ще видите в разработката?

 1. Към кого е насочен материалът?
 2. Пазарът на мляко и млечни продукти.
 3. Основни проблеми пред млекопроизводителите и преработвателите.
 4. Програма за развитие на селски райони и възможностите, които предлага.
 5. Възможно решение на проблема.

Излишно е да обясняваме от каква важност е животновъдния отрасъл за първичния икономически сектор. След присъединяването ни към ЕС и прилагането на Общата селскостопанска политика, млечният отрасъл стана по-уязвим, поради слабата пригодност да функционира в суровите конкуренти условия, съществуващи на общия европейски пазар, с което се налагат строги и високи стандарти на производствената практика, както към млекопроизводителите, така и към преработвателите. Преди да пристъпим към основните проблеми на двете групи, нека направим кратък обзор на пазара на мляко и млечни продукти.

Насоченост

Както вече споменах, мярка 4.2 предоставя редица възможности за подобряване цялостната дейност на предприятията от хранително – преработвателната промишленост, но днес ще обърнем по-сериозно внимание именно на млечния сектор.

По мярката могат да се възползват млекопроизводители – затваряйки цикъла на производство, чрез изграждане на млекопреработвателно предприятие – мандра – с достатъчен капацитет, за да поеме изходната суровина (сурово мляко) на фермата. Разбира се, по мярката може да изградите и мандра с по-голям капацитет, което ще Ви даде възможност да изкупувате и преработвате суровината от чужди ферми.

По мярката е препоръчително да се възползват и млекопреработватели, чиито мандри са технологично изостанали. Ако попадате в тази графа, бихте могли да направите реконструкция на предприятието, както и да предприемете дейности по модернизация, чрез освежителен ремонт; подмяна на основно и допълнително оборудване, както и закупуване на допълнителни апарати, с което да разширите асортимента на производство.

Пазарът на мляко и млечни продукти

Млякото заема важно място в селскостопанската икономика на Европейския съюз (ЕС). Над един милион производители доставят ежегодно 148 милиона тона мляко на стойност 41 милиарда евро – по производствени цени. Млекопреработването, от своя страна, осигурява над 400 000 работни места и генерира оборот от 120 милиарда евро.

Суровото мляко, доставяно в мандрите, се преработва в широка гама продукти, предназначени за човешка консумация и за фураж, или за промишлеността (Фигура № 1). Кравето мляко съдържа основно вода, лактоза, мазнини и протеини, като чрез отделяне на мазнините от протеините се получава масло и обезмаслено мляко, което служи главно за производството на обезмаслено мляко на прах и казеин. Сирената, пресните продукти, кондензираното мляко и пълномаслените млека на прах се състоят, както от мазнини, така и от протеини. Основното предназначение на суровото мляко е за производство на сирена, следвано от производството на масло и на мляко за пиене.

Фигура № 1 „Основни крайни употреби на млякото, доставяно на мандрите“ –
Моля, натиснете изображението, за да го увеличите

мляко

По данни на отдел „Агростатистика“ на МЗХ, от 2013 г. общото производство на мляко в страната бележи ръст от 5.2 % в сравнение с предходната година, като тенденцията която се очертава е положителна.

Основни проблеми пред млекопроизводители и млекопреработватели

Всеки млекопроизводител, особено последните години, е изправен пред проблема с ниските изкупни цени на млякото, което в много от случаите води до значими финансови загуби и ниска рентабилност на стопанството. Именно изкуствено занижените цени на вносните млечни продукти и сурово мляко, принуждават производителите да продават продукцията си на млекопреработватели на изключително ниски цени, което води до създаването на един порочен кръг, а реализацията на пазара става предизвикателство за повечето малки производители. На фона на нововъведените изисквания за хигиена; качество и начин на отглеждане, добиване и съхранение на продукцията и уязвимостта на сектора, дължаща се на неблагоприятните природни условия, заболявания сред животните и др. фактори, в комбинация с ниските изкупни цени, могат критично да застрашат устойчивото развитие на отрасъла.

И докато производителите са изправени пред проблема с цените на основната суровина, млекопреработвателите са изправени пред друг съществен проблем – силното технологично изоставане. Голяма част от преработвателните стопанства не са в състояние да се адаптират към новите изисквания по отношение стандартите за качество и безопасност на храните. Безспорно, с присъединяването на страната към ЕС и започналата засилена политика към налагане на европейски стандарти, биват отстранени много от проблемите в индустрията, но все още продължава практиката от страна на преработвателите да подценяват качеството на продукта и да подвеждат потребителя.

За да бъде подобрена ситуацията в двата отрасла – производство и преработка, всички усилия трябва да бъдат насочени към инвестиции във всички нива от веригата, като се започне с инвестиция във висококачествен генетичен материал; модернизация на ферми и станции за събиране на мляко; модернизация на предприятия за преработка на мляко и насърчаване на търговията – в частност износ.

Подробен SWOT – Анализ с плюсовете, минусите, възможностите и рисковете – за производители и преработватели – може да видите във Фигури № 2 и 3, натискайки върху изображенията, за да ги уголемите.

МлекопроизводителиМлекопреработватели

Възможностите

 1. За млекопроизводителите:
  През последните няколко години, в страната и в цяла Европа се наблюдава сериозен спад в изкупните цени на суровото мляко, определяни от преработватели. Сред възможните решения на проблема се оказва затварянето на цикъла на производство, чрез изграждане на мандра – с достатъчен капацитет, за да бъде преработвана изходната суровина на стопанството. Така производителите ще инвестират собствената си суровина, за да разширят кръга на производството си и за да повишат доходите си. В допълнение, регистрирайки се като млекопреработвател, имате възможността да изкупувате сурово мляко от съседни ферми, което ще осигури възможност за увеличаване капацитета на мандрата и респективно асортимента на крайните продукти.
 2. За млекопреработвателите:
  Вече имате съществуваща мандра, чието оборудване е технологично остаряло и не отговаря на изискванията на ЕС. За да се запази конкурентоспособността на мандрата, собственикът трябва да вложи огромна сума пари, за да поднови материалните си мощности и да приведе в приличен вид своето стопанство. Обикновено, предприемането на такъв тип дейности, е свързано с огромна по размери сума, която да бъде вложена наведнъж и това често пъти принуждава мандрите да функционират – без да отговарят на голяма част от стандартите.

Решението

Важно е да се знае, че не всички производители и преработватели ще могат да се възползват от европейска финансова помощ, поради изискванията за допустимост на кандидатите по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селски райони. Защо не е за всички и какво трябва да знаем за нея?

 1. За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на „Заявлението за подпомагане“ са:
  • Земеделски стопани, регистрирани като такива съгласно Наредба № 9 от 1999г. и разполагат с минимален стандартен производствен обем (СПО => https://goo.gl/gWGxzj ) на земеделското стопанство не по-малко от 8 000 евро;
  • Еднолични търговци и юридически лица, различни от земеделски стопани;
  • Признати групи или организации на производители.
  • Регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 2.  Финансова помощ:
  • Се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020, под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи;
  • За микро, малки и средни предприятия е в размер на 50% от общия размер на допустимите за подпомагане разходи;
  • За големи предприятия е в размер на 40% от общия размер на допустимите за подпомагане разходи;
  • Разликата между пълния размер на допустимите за подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието му може да бъде само в парична форма;
  • Минималният размер на общите допустими разходи за 1 проект е 15 000 евро, а максималният размер е 2 000 000 евро;
 3. Изисквания към проектите:
  • Планираният размер на преработените суровини и произведената от тях продукция, трябва да покрива най-малко 50% по видове продукция от капацитета на преработвателното предприятие, в съответствие с технологичния проект;
  • Не се подпомагат като самостоятелен проект или дейност събарянето на стари сгради и производствени съоръжения; инвестициите в нематериални активи; единствено маркетинг на продукт/и;
 4.  Приоритет ще бъде даден за:
  • Инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори, каквато суровина е суровото мляко;
  • Инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;
  • Инвестиции за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
  • Инвестиции, водещи до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
  • Инвестиции, изпълнявани в Северозападния район;
  • Кандидати, извършващи селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко 3 г. и не са получавали финансова помощ;
 5. Допустими разходи:
  • Изграждане/придобиване/модернизиране на сгради и др. недвижими активи, свързани с производството или маркетинга;
  • Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинг;
  • Закупуване на земя/сгради/помещения и др. недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности – допустими за за финансиране до размера на данъчната им оценка;
  • Закупуване на специализирани транспортни средства, вкл. хладилни такива за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието.

Конкретно за млекопроизводителите сме подготвили списък с описание на Основното технологично оборудване за мандра. На този етап, няма как да знаем с какво оборудване и съоръжения разполагат голяма част от преработвателите, за да подготвим подобен списък и за тях. Във втората част на разработката ще Ви предоставим и приблизителни цени на основното технологично оборудване, както и примерен списък с лабораторно оборудване и стойността, на която може да бъде закупено то.

Инвестиция в мандра – предизвикателство за напреднали – част II => ТУК

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0