Какво трябва да знаем за предстоящия прием по мярка 4.1.2 от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства? – Част I

Подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селски райони за периода 2014 – 2020г. се очаква да отвори за прием през месец януари 2017г., като към момента не е определена точна дата за прием ( за нея следете актуалната информация, която публикуваме).

Тя ще бъде сред последните шансове на земеделските производители, с конкретна насоченост производство на селскостопански продукти, да получат финансиране на проекти, свързани с производство на първична селскостопанска продукция, тъй като следващ прием по голямата инвестиционна мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ не се очаква до края на програмен период.

А сега по същество…

малки стопанстваМалките стопанства в страната се характеризират с опит и традиции в производството на продукти с високо качество – традиционни за българското земеделие и търсени от българските потребители. Същевременно, те се отличават с по-ниска производителност; по-високи разходи; по-ниска конкурентоспособност и намалени възможности за реакция на промените в пазарната среда, както и по-малък шанс да се възползват от възникващите пазарни възможности. Характерно за малките стопанства е честата работа с физическо и морално остаряло оборудване; ниска степен на механизация на производството; липсваща и/или лошо поддържана напоителна инфраструктура; недостатъчен оборотен капитал; ниска конкурентоспособност; неподходяща специализация в производства, имащи намаляващ пазар или конкуренция от производители с по-ниски разходи; неефективен мащаб на производството.

Какво представлява подмярка 4.1.2 и кои са допустимите за финансиране дейности?

Подмярка 4.1.2 е насочена именно към смекчаване трудностите на малките стопанства и към повишаване конкурентоспособността им. Най-общо, се цели подобряване на икономическата устойчивост на малките стопанства, чрез тяхното преструктуриране и развитие на наличните материални мощности; въвеждането на нови процеси и технологии и др.

Дейностите по проектните предложения, които ще бъдат подпомагани следва да водят до подобряване на дейността на стопанството, като допустими такива ще бъдат:

 • внедряването на нови продукти/процеси/технологии; обновяване на наличните производствени материални/нематериални активи;
 • подобряване на пред – пазарната подготовка или съхранение на продукцията;
 • създаване/презасаждане на трайни насаждения; десертни лозя; медоносни дървесни видове за производство на мед;
 • повишаване енергийната ефективност в стопанствата;
 • производство на биоенергия (за собствени нужди);
 • инвестиции в машини/оборудване/съоръжения за опазване на околната среда и/или постигане съответствие с нововъведени стандарти на ЕС;
 • изграждане/реконструкция/рехабилитация на съоръжения/оборудване за напояване.

Разбира се, тук е много важно да поясним, че финансовата помощ бива предоставяна на земеделските стопани за инвестиции в техните стопанства – пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти!

Какви са изискванията към кандидатите??

Задължително условие бива кандидатите да са регистрирани като земеделски стопани/производители, които могат да бъдат физически лица (ФЛ); еднолични търговци (ЕТ); еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), включително и кооперации.

Тук е важно да поясним, че към датата на подаване на заявлението за подпомагане (проектното Ви предложение), ако сте потенциален кандидат, следва вече да сте:

 1. Регистрирани като земеделски стопани;
 2. Да сте получили от земеделска дейност най-малко 33% от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
 3. Да имате икономически размер на стопанството, измерен в Стандартен производствен обем – СПО (повече за това какво е СПО, може да прочетете тук: https://goo.gl/XerkWB) в границите между 6000 и 7999 евро включително, както и най-малко 75% от СПО на стопанството да е формиран от секторите „животновъдство“; „плодове и зеленчуци“ и/или „етерично – маслени и лекарствени култури“;
 4. Да сте микро или малки предприятия, както и да НЕ сте одобрени за подпомагане по реда на Наредби за прилагане на мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“.

По тази подмярка ще имате възможност да докажете икономическия размер на стопанството с намерения за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването стопанска година, като в заявлението задължително следва да се посочат сроковете, в които ще се извърши. При изчисляване икономическия размер на стопанството не се допуска включване на животни – с намерения за придобиване през текущата стопанска година. Много важно тук е, че този показател може да бъде променен до излизане на окончателната и одобрена Наредба от страна на Министерството на земеделието и храните.

Очаквайте продължение в част II: Какво трябва да знаем за предстоящия прием по мярка 4.1.2 от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства?

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0