ОП “Административен капацитет”

Индикативна годишна работна програма
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Административен капацитет“

Разпределение на процедурите във времето

Процедура по Подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система“    февруари 2009 г.
Процедура по Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“    септември 2009 г.
Процедура по Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление“     октомври 2009 г.
Процедура по Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“    декември 2009 г.

Общо разпределение на бюджета

Централна, областни и общински администрации    30 млн. лв.
Конкретни бенефициенти    25 млн. лв.
Социално-икономически партньори    4 млн. лв.
Общо    59 млн. лв.
Приоритетна ос I. Добро управление

Наименование на процедурата    Процедура по Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“

№ на процедурата (бюджетна линия)    BG051PO002/08/1.3-03
Цел на процедурата    Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни
Дата на обявяване на процедурата    декември 2009 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения    февруари 2010 г.
Допустими бенефициенти    Социално-икономическите партньори
Общ размер на процедурата в евро    2 045 168 евро
Общ размер на процедурата в лева    4 000 000 лв.
Дял на съфинанси – рането от ЕС в  %    85%
Максимален % на публичното съфинансиране    15%
Минимален и максимален размер на проекта    Минимален: 250 000 лв.
Максимален: няма
Срок на изпълнение на процедурата    18 месеца
Индикатори:
·    Проведена най-малко една информационна кампания по темите на под приоритета
·    Предложен, приет и приложен механизъм за мониторинг, контрол и оценка на прилагане на законодателството и изпълнение на (секторни) политики от администрацията, който да се прилага от социално-икономическите партньори

Наименование на процедурата    Процедура по Подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система“

№ на процедурата (бюджетна линия)    BG051PO002/08/1.5-02
Цел на процедурата    Повишаване на доверието на гражданите и бизнеса в съдебната система и подобряване организацията на работните процеси в нея
Дата на обявяване на процедурата    февруари 2009 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения    април 2009 г.
Допустими бенефициенти    Конкретните бенефициенти: МП, АВ, ВСС, Инспекторат към ВСС, ВКС, ВАС, Прокуратура, НСлС
Общ размер на процедурата в евро    2 556 459 евро
Общ размер на процедурата в лева    5 000 000 лв.
Дял на съфинанси – рането от ЕС в %    85%
Максимален % на публичното съфинансиране    15%
Минимален и максимален размер на проекта    Минимален: 250 000 лв.
Максимален: няма
Срок на изпълнение на процедурата    18 месеца
Индикатори:
·    Проведени две информационни кампании по темите на подприоритета
·    Предложен, приет и приложен механизъм за подобряване на координацията между отделни органи на съдебната власт
·    Предложени и въведени мерки за по-ефективна организация на работата и модерно съдебно администриране в отделни органи на съдебната власт
·    Предложени конкретни мерки за превенция и борба с корупцията в съдебната система
·    Органи на съдебната власт, въвели системи за управление на делата
Приоритетна ос II. Управление на човешките ресурси

Наименование на процедурата    Процедура по Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“

№ на процедурата (бюджетна линия)    BG051PO002/08/2.2-03
Цел на процедурата    Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Дата на обявяване на процедурата    септември 2009 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения    ноември 2009 г.
Допустими бенефициенти    Централна, областни и общински администрации
Общ размер на процедурата в евро    15 338 756 евро
Общ размер на процедурата в лева    30 000 000 лв.
Дял на съфинанси – рането от ЕС в %    85%
Максимален % на публичното съфинансиране    15%
Минимален и максимален размер на проекта    Минимален: 250 000 лв.
Максимален: няма
Срок на изпълнение на процедурата    18 месеца
Индикатори:
·    50 новоразработени (и осъвременени) обучителни модули
·    100 000 обучени служители в администрацията
·    50% обучени жени от общия брой обучени служители
·    Най-малко 60% обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
·    Най-малко 80% от служителите, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Приоритетна ос III. Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление

Наименование на процедурата    Процедура по Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление“

№ на процедурата (бюджетна линия)    BG051PO002/08/3.1-03
Цел на процедурата    Развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги
Дата на обявяване на процедурата    октомври 2009 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения    декември 2009 г.
Допустими бенефициенти    Конкретни бенефициенти: МДААР
Общ размер на процедурата в евро    10 225 838 евро
Общ размер на процедурата в лева    20 000 000 лв.
Дял на съфинанси – рането от ЕС в %    85%
Максимален % на публичното съфинансиране    15%
Минимален и максимален размер на проекта    Минимален: 250 000 лв.
Максимален: няма
Срок на изпълнение на процедурата    18 месеца
Индикатори:
·    90% от всички администрации, спазващи стандартното време за предоставяне на услуга (20 мин.)
·    500 административни услуги, предоставяни онлайн
·    15% от общия брой администрации, предоставящи услуги, достигнали ниво „отличен“ при обслужване на принципа на „едно гише“

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0