ОП Околна среда

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. – BG161PO005/08/1.12/01/07 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации oт 2 000 до 10 000 е.ж.“.
Процедурата по своята същност е открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за представяне на проектни предложения.
Потенциални бенефициенти по настоящата процедура са:
• общините на територията, на които се намират агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж. – за проекти за тези агломерации.
Целта на процедура BG161PO005/08/1.12/01/07 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.“ е да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, посредством осигуряване на (екологосъобразно) заустване на битовите отпадъчни води от агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.
По процедурата ще бъдат финансирани проектни предложения на общинските администрации за изпълнение на качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и/или ПСОВ и в допълнение, където има доказана необходимост, водоснабдителни мрежи и/или ПСПВ като допълващ компонент на проекти за осигуряване на отвеждане и пречистване на отпадъчните води.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектите трябва да се изпълняват на територията на Република България.
Водещо при определянето обхвата на проекта е отвеждането и пречистването на отпадъчни води от населените места. Водоснабдителния компонент следва да се включи само като допълващ при доказана необходимост. Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани са по настоящата процедура са:

  • строителство/реконструкция/модернизация на ПСОВ;
  • строителство/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и съоръжения;

• строителство/реконструкция/модернизация на водоснабдителни мрежи и съоръжения само като допълващ компонент по проекта;
• строителство/реконструкция/модернизация на ПСПВ, нови резервоари за питейна вода, основни водопроводи, свързващи водоснабдителната мрежа на населеното място с водоизточника както и помпени станции за осигуряване на необходимото количество и/или качество на питейните води;
• строителство/реконструкция/модернизация на ПСПВ, както и необходимите рехабилитационни дейности с оглед минимизиране на загубите при водопреноса и съхранението, само като допълващ компонент на дейности по проекта;

  • дейности свързани с подготовка на обекта.

• доставка на оборудване в рамките на проекти за изграждане на нови и/или разширение, реконструкция и модернизация на съществуващи канализационни мрежи и/или ПСОВ:
o за откриване и измерване на течове;
o осигуряване на съоръжения за третиране на утайките от селищните пречиствателни станции за отпадъчни води;
o оборудване за ПСОВ и/или ПСПВ.
• възстановяване на уличните мрежи, когато поради извършването на строителство на канализационната и водоснабдителната мрежа, строителните работи са довели до разкопаване на улични и тротоарни настилки или вътрешно-квартални пространства;
• дейности, свързани с изменяне на положението на канализационната и водоснабдителната мрежа, когато е установена необходимост от това;
• разработване/актуализиране на идейни, технически и/или работни проекти по Закона за устройство на територията;
• подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки за дейностите, за които към момента на кандидатстване не са били налични документации за възлагане на обществени поръчки;
• дейности във връзка с подготовката, организацията и изпълнението на проекта (напр. строителен надзор, консултантски услуги, проучвания, анализи и други);
• други дейности, пряко свързани с изпълнението на проекта, възстановяването на разходите по които е допустимо съгласно. Постановление № 249 на Министерския съвет от 17.10. 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз;

  • управление на проекта;
  • одит на проекта;
  • мерки за информация и публичност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура „BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 над 10 000 е.ж.“ е 393 481 540,00 лева (триста деветдесет и три милиона четиристотин осемдесет и един хиляди и петстотин и четиридесет лева).

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 24 февруари 2009 г., 17 ч. местно време.
Проектни предложения могат да се подават всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа преди крайния срок в Министерство на околната среда и водите, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда“, отдел „Управление и оценка на програмата“, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22, София 1000.

2 Comments
  1. Я заметил, некоторые блоггеры любят провоцировать читателей, некоторые даже сами провокационные комменты оставляют сами у себя на блоге

  2. Читаю ужe нe пeрвую нeдeлю Ваш блог, узнаю много интeрeсного. Спасибо Вам за Ваш труд!

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0