Приоритетна ОС 3 – Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони

ОС  3:

мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

Финансовата помощ е предназначена за земеделски производители в общините от

селските райони. Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в неземеделски дейности.

Мярката ще се прилага в 231 общини в селските райони.

Индикативен списък на областите за разнообразяване:

 • развитие на селски туризъм;
 • местно занаятчийство;
 • развитие на социални услуги за населението в селските райони;
 • преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка

123 от ПРСР;

 • създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на

машини и съоръжения;

 • производство и продажба на възобновяема енергия

Не се предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори, подсектори,

раздели, групи или дейности:

1. производство и преработка на земеделски продукти, посочени в Приложение № 1 към

Наредба за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности” по Програмата за развитие на

селските райони за периода 2007-2013 година;

2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;

3. въгледобив;

4. стоманодобив;

5. производство на синтетични влакна;

6. залагания и хазарт;

7. финансово посредничество и операции с недвижими имоти;

8. сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу

възнаграждение;

9. производство и продажба на биогорива от биомаса;

10. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна,

водна, геотермална), с капацитет на инсталацията над 1 мегават;

11. производство и продажба на био-енергия при преработка на суровини от собственото

земеделско стопанство, с капацитет на инсталацията над 1 мегават;

12. изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за

голф, скално катерене и лов.

 • Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по

проекта е левовата равностойност на 5 000 евро, а максималният размер е левовата

равностойност на 400 000 евро. За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

 • Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от

левовата равностойност на 200 000 евро.

Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните изисквания:

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци и юридически лица, които:

1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

2. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за

създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 10

от 5.02.1999 г.) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите

изделия и

3. имат седалище или клон със седалище на територията на община от селските райони

на Република България и

4. са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малки и

средни предприятия и

5. имат приход от земеделска дейност минимум 50 % през предходната година на

кандидатстването.

6. са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

7. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие”;

8. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в

несъстоятелност;

9. не са в производство по ликвидация;

10. нямат изискуеми публични задължения към държавата.

За едноличните търговци, които не са регистрирани или са регистрирани през годината,

предхождаща годината на кандидатстване като земеделски производители по реда на Наредба

№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или

като тютюнопроизводители регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия

се признават обстоятелствата им като физически лица.

мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

Финансовата помощ е предназначена за новорегистрирани или съществуващи

микропредприятия, работещи в неземеделски сектори в общини от селските райони.

Мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или

развитие на неземеделски дейности.

Мярката се прилага в 231 общини в селските райони.

Допустими области на разнообразяване

Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт

за развитие на дейности в неземеделски сектори като:

 • преработвателна промишленост – производство на мебели, леко машиностроене и

т.н.;

 • производство на възобновяема енергия;
 • услуги – развитие на дейности свързани със селски туризъм от частни

микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес

услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.

Не се предоставя финансова помощ за инвестиции в следните сектори, подсектори,

раздели, групи или дейности:

1. производство и преработка на земеделски продукти, Наредба за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” по Програмата за

развитие на селските райони за периода 2007-2013 година;

2. производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури;

3. въгледобив;

4. стоманодобив;

5. производство на синтетични влакна;

6. залагания и хазарт;

7. финансово посредничество и операции с недвижими имоти;

8. сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу

възнаграждение;

9. производство на био-енергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти

(суровини), които попадат в Приложение №1 към Наредба за условията и реда за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и

развитие на микропредприятия” по Програмата за развитие на селските райони за

периода 2007-2013 година;

10. производство и продажба на енергия от възобновяеми източници, с капацитет на

инсталацията над 1 мегават.

11. изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за

голф, скално катерене и лов

Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта

е левовата равностойност на 5 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 400 000 евро. За проекти за производство на енергия от възобновяеми източници максималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро.

Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и

юридически лица, които:

1. са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните

предприятия;

2. имат седалище или клон със седалище, или постоянен адрес за физическите лица на

територията на община от селските райони на Република България;

3. не са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999

г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн., ДВ,

бр. 10 от 5.02.1999 г.), като земеделски стопани в Интегрираната система за

администриране и контрол (ИСАК) и/или като тютюнопроизводители по Закона за

тютюна и тютюневите изделия и не извършват земеделска дейност;

4. са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за

занаятите;

5. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие”;

6. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в

несъстоятелност;

7. не са в производство по ликвидация;

8. нямат изискуеми публични задължения към държавата.

Едноличните търговци и юридическите лица могат да кандидатстват, когато са вписани

в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Като физически лица могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за

занаятите и само за дейността, за която са регистрирани.

мярка 313 „Насърчаване на туристически дейности”

Финансова помощ е предназначена за:

1. Общини с население до 10 000 души;

2. Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за

юридическите лица с нестопанска цел, които имат седалище на територията на

община от селските райони.

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:

1. Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или

атракции за посетителите:

а) Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски

центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито, малки по размер центрове

за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел;

б) Съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки;

инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и

други спортове;

в) Съоръжения за обществената инфраструктура – информационни пунктове,

информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и

съоръжения за безопасност и т.н.

2. Разработване и маркетинг на туристически продукти:

а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и

информационни материали;

б) изграждане на електронни системи на местно ниво за резервации в селските

райони.

Недопустими за подпомагане са следните дейности:

1. Изграждане и/или обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за

лов, скално катерене и голф;

2. Обновяване на паметници на културата от национално и световно значение,

включени в класификацията на Националния институт за паметници на културата

/НИПК/;

3. Изграждане или обновяване на атракции и съоръжения за посетители, които

генерират доходи и които не са общинска и държавна собственост.

4. Не се предоставя финансова помощ за проекти, които включват единствено

разработване и маркетинг на туристически продукти.

 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за един

кандидат е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата

равностойност на 200 000 евро.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:

1. 100% от общите допустими разходи по проект на община от селски район.

2. 70% от одобрените разходи по проект на юридическо лице с нестопанска цел.

Кандидатите юридически лица с нестопанска цел трябва да отговарят на

следните условия:

1. Имат седалище на територията на община от селските райони.

2. Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ);

3. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в

несъстоятелност;

4. Не са в производство по ликвидация;

5. Нямат изискуеми публични задължения към държава.

мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Финансова помощ е предназначена за:

1. Общини;

2. Неправителствени организации и читалища намиращи се в селските райони.

Мярката ще предоставя помощ за инвестиции, насочени към подобряване на основните услуги

за населението и икономиката на селските райони, подпомагане с цел бъдещото развитие на

пътната, водоснабдителна и канализационна инфраструктура. Мярката ще се прилага в 178

селски общини, които не са включени в градските агломерационни ареали, с изключение на

дейностите свързани с ВиК мрежите, които ще се подпомагат в населените места с под 2 000

еквивалентни жители в 231 общини.

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:

1. Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и

мостове;

2. Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;

3. Строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;

4. Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските

отпадъци (само трупосъбирателни площадки);

5. Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство

на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради

които предоставят различни обществени услуги от възобновяеми енергийни източници;

изграждане на разпределителна мрежа за био-горива или произведена от биомаса или други

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;

6. Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради

използвани за предоставяне на обществени услуги;

7. Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на

културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на

мобилни такива;

8. Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и

младежки центрове и др.);

9. Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:

а) грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;

б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове и др.), включително

специализиран транспорт;

10. Изграждане или подобряване на центрове предоставящи услуги свързани с използването

на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на

бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове.

Финансова помощ няма да се предоставя за следните дейности:

1. Реконструкция / рехабилитация на паметници на културата от национално значение,

обявени за такива от Националния институт за паметниците на културата (НИПК);

2. Инфраструктура за широколентов достъп до Интернет;

3. Инвестиции в сгради за обучение и здравеопазване;

4. Инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за целия

период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 10 000 евро, а

максималният размер е левовата равностойност на 3 000 000 евро за бенефициенти общини, а

за останалите бенефициенти 500 000евро.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:

1. 100% от общите допустими разходи по проект, чиито бенефициент е община.

2. 70% от общите допустими разходи за проекти, юридически лица с нестопанска цел,

включително читалища

Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

За подпомагане могат да кандидатстват общини, юридически лица с нестопанска цел и

читалища, като общините следва да са от общините извън агломерационните ареали, а другите

ползватели трябва да отговарят на следните условия:

1.Да имат седалище на територията на община от селските райони;

2.Дейностите по проекта да се изпълняват на територията на община извън

агломерационните ареали;

3.Основният предмет на дейност на юридическите лица с нестопанска цел, да е свързан с

дейността/услугата която те кандидатстват да развиват;

4. Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие” ;

5. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в

несъстоятелност;

6. Не са в производство по ликвидация;

7. Нямат изискуеми публични задължения към държавата.

мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

Финансова помощ е предназначена за:

1. Общини извън агломерационните ареали;

2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

3. Местни поделения на вероизповедания;

4. Граждански дружества на физически и/или юридически лица;

5. Юридически лица с нестопанска цел.

Финансова помощ сe предоставя за инвестиции, извършвани в границите на населените места.

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:

1. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и

съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения;

2. Реконструкция или ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно

значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална

планировка;

3. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите

пространства, включително вертикална планировка;

4. Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална

планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място;

5. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление;

6. Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът

включва някоя от изброените инвестиционни дейности.

Финансова помощ няма да се предоставя за реконструкция / рехабилитация / ремонт на

паметници на културата от национално значение, обявени за такива от Национален институт за

паметниците на културата (НИПК).

Финансова помощ сe предоставя и за предварителни разходи.

 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за целия

период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 10 000 евро,

максималният размер е левовата равностойност на 1 000 000 евро за проекти на общини и 500

000 евро за проекти на останалите бенефициенти.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:

1. 100% от общите допустими разходи по проект, чиито бенефициент е община.

2. 70% от общите допустими разходи за проекти на бенефициенти читалища, местни

поделения на вероизповедания, юридически лица с нестопанска цел;

3. 50% от одобрените разходи по проекти за бенефициенти граждански сдружения.

Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

1. Общините да са извън агломерационните ареали.

2. Да имат седалище на територията на община от селските райони;

3. Дейностите по проекта се извършват на територията на общини извън

агломерационните ареали;

4. Местните поделения на вероизповедания, следва имат регистрация в общините извън

агломерационните ареали;

5. Нямат изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие”;

6. Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

7. Не са в производство по ликвидация;

8. Нямат изискуеми публични задължения към държавата.

11 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 29.08.2011 at 10:58

  Здравейте Александър,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по съответните мерки тъй като община Баните е сред приоритетните за програмата!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. Reply
  Александър 27.08.2011 at 20:29

  Здравеите искам да попитам дали в тези общини влиза и община Баните Смолянска облас.Благодаря преджарително!

 3. Reply
  Ивайло Янков 05.08.2011 at 12:23

  Здравейте Евгения,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312 при положение, че исканата от вас дейност се развива в една от приоритетните общини за програмата, тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

  Що касае да кандидатствате, като физическо лице не е най – добрия вариант, когато става въпрос за кандидатстване по програма за безвъзмездно финансиране по добре е да бъдете, ново регистрирана фирма в съответната приоритетна община.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 4. Reply
  Евгения Петрова 04.08.2011 at 23:58

  Здравейте! Може ли физическо лице да кандидатства за финансиране по проект за създаване на конна база и база за делта планеризъм?

 5. Reply
  Ивайло Янков 07.03.2011 at 12:21

  Здравейте Тодор,

  Мярка 123 от програма „Развитие на селските райони“ е насочена основно за създаване и/или надграждане на предприятия в хранително-вкусовата промишленост

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 6. Reply
  Тодор Цанев 05.03.2011 at 23:55

  Здравейте,

  Можете ли да ми дадете информация относно възможностите за кандидатстване по евро програма за създаване на малко или средно предприятие в хранително-вкусовата област. Съществува ли такава отворена мярка и ако не, очаква ли се отварянето на такава мярка.

  Благодаря Ви предварително,

  Тодор Цанев

 7. Reply
  Иавайло Здравков 02.12.2009 at 10:57

  Здравейте г – н Борисов,

  Приоритетните общини може да Видите на следния линк: https://finansirane.eu/?p=310

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 8. Reply
  Борисов 01.12.2009 at 16:24

  Здравейте,каде мога да намеря приоритетните общини за кандидатстване по мярка “312”.Благодаря

 9. Reply
  Ивайло Янков 26.10.2009 at 10:51

  Здравейте Елка,

  Тука може да видите наредбите, които представляват интерес за вас: http://novek.bg/dokumenti

  Или в сайта на „МЗХ” http://www.mzh.government.bg/Article.aspx?lang=1&rmid=363&id=363&lmid=0

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 10. Iskam da candidatstvam po tazi programa. kade se namirat documentite za candidatstvane?

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0