Приоритетна ОС 2 – Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони

ОС  2:

мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”

Финансова помощ сe предоставя за инвестиции, извършвани върху всички неземеделски земи на територията на цялата страна, независимо от собствеността им, попадащи в:

1.общини с лесистост по- малко от 60% или

2.райони с висок и среден риск от ерозия.

(Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:

 1. Създаване на горски култури, което включва:

а.подготовка на технологичен план за залесяване;

б.почвоподготовка;

в.транспорт и временно съхранение на посадъчния материал

г.закупуване на посадъчен материал;

д.разходи за труд при залесяване;

е. дейности за направляване на естественото редуване на видовете;

ж.ограждане на залесената територия.

 1. Поддръжка на създадените горски култури, която включва:

а. попълване (презасяване или презасаждане);

б. отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването.

Разходите за поддръжка са допустими за подпомагане само при залесяване на изоставена земеделска земя.

Недопустими за подпомагане са дейности, свързани със засаждане и отглеждане на коледни дръвчета.

Залесявания в местата определени по Натура 2000 са допустими за подпомагане само ако са предвидени в плана за управление на съответното място.

Финансовата помощ не може да надхвърля:

70 на сто от одобрените разходи по проекта.

 1. 80 на сто от одобрените разходи по проект, осъществяван на територията на необлагодетелстван район.
 2. 100% от одобрените разходи по проект, чиито бенефициент е община от селските райони

Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 1 200 евро.

(2) Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 300 000 евро.

(3) Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 300 000 евро за периода на действие на Програмата.

(4) Ползвателят на помощта може да кандидатства за предоставяне на финансова помощ по нов проект, след извършване на окончателното плащане за създаване на културата по предишен проект, одобрен за подпомагане при условията и по реда на  тази наредба.

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните възстановителни дейности:

1.Почистване на площи  в гори, пострадали от пожари, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване;

2. Презалесяване на пострадалите гори, което включва:

  • Изготвяне на технологичен план за залесяване;
  • Почвоподготовка;
  • Закупуване на семена или фиданки за залесяване;
  • Транспорт и временно съхранение на семена или фиданки;
  • Засаждане на фиданките или засяване на семената

3. Създаване и поддръжка на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия;

(2) Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните превантивни дейности:

1.Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;

2.Закупуване на оборудване за противопожарни депа, съгласно Наредба 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари;

3.Изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки;

4.Изграждане и подобряване на водни пунктове за борба с пожарите;

5.Строителство  и подобряване на наблюдателни пунктове,  закупуване на средства за наблюдение и комуникация;

6.Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с  висока степен на риск от пожари;

7.Разнообразяване на видовия състав, чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои.

(3) При изготвяне на технологичен план за залесяване се използват местни видове с ниска степен на опасност от пожар, като това изрично се упоменава в него, а когато се налага смесване, то трябва да бъде поясно.

Ø  Финансовата помощ е в размер на 100 % от одобрените разходи по проекта.

1 Comment

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0