Приоритетна ОС 1 – Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост

ОС  1:

мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите”

Финансова помощ е предназначена за:

1.Физически лица, еднолични търговци и юридически лица – собственици на гори с площ, по-голяма от 0,5 ха;

2.Общини, притежаващи над 10 ха гори.

3.Финансова помощ се предоставя за инвестиции  по проекти, които се осъществяват на територията на Република България.

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в следните дейности:

1.Изготвяне на лесоустройствени проекти, планове и програми;

2.Осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения – до 200 евро/ха;

3.Отгледни сечи в насаждения и култури до 40-годишна възраст – до 350 евро/ха;

4.Кастрене на иглолистни насаждения и култури – до 150 евро/ха;

5.Закупуване на специализирана горска техника и оборудване до 600 000 евро.

  • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 600 000 евро

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на:

1.60% от общите допустими разходи за проекти в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

2.50% от одобрените разходи по проекти, които не отговарят на условията по т. 1.

3.За проекти в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000 ще се считат такива, за които са изпълнени едновременно следните условия:

а.Най-малко 75 % от територията, на която се осъществява проекта се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

б.Движимите активи, които се подпомагат се използват за дейности на територия, най-малко 75% от която се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000 (в случай, че се кандидатства за подпомагане на такива активи)

Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

1.Юридическите лица и еднолични търговци да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.

2.Едноличните търговци и юридическите лица, с изключение на регистрираните по Закона за вероизповеданията да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

3.Юридическите лица са допустими за подпомагане по реда на тази наредба, в случай че не повече от 50 % от капитала им са притежание на публично правни субекти, с изключение на общини.

мярка  121 “Модернизиране на земеделските стопанства”

Финансова помощ се отпуска на:

1.Земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, свързани с една или няколко от дейностите по производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;

2.Признати организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата организация на производители и са свързани с една или няколко от основните земеделски дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и подготовка на продукцията за продажба;

Финансовата помощ за одобрени проекти до 31.12.2009г е в размер на:

1.65% от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони;

2.60% от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони, които не са млади фермери;

3.60% от общите допустими разходи за млади фермери в обхвата на местата от националната екологична мрежа Натура 2000, по смисъла на Закона за опазване на биологичното разнообразие, но които са вън от необлагодетелстваните райони;

4.55% от общите допустими разходи за млади фермери в райони различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000.

5.50% от общите допустими разходи за земеделски производители, които не отговарят на условията от т.1 до т.4,  включително.

Финансовата помощ за одобрени проекти след 01.01.2010г ще бъде:

1.60% от допустимите инвестиционни разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

2.50% от допустимите инвестиционни разходи за млади фермери в райони различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

3.50% от допустимите инвестиционни разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони;

40% от допустимите инвестиционни разходи за земеделските производители, които не отговарят на условията от т.1 до т.3, включително

  • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 500 евро;
  • Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2007-2013 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните сектори:

1.мляко и млечни продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;

2.месо и месни продукти;

3.плодове и зеленчуци, включително гъби;

4.       пчелен мед, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

5.зърнени, мелничарски и нишестени продукти, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

6.растителни и животински масла и мазнини, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

7.технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

8.готови храни за селскостопански животни (фуражи);

9.гроздова мъст, вино и оцет;

10.производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти.

Финансова помощ се предоставя и за преработка и/или маркетинг на горски продукти за инвестиции, свързани с използване на дървесината като суровина, и е ограничена до работни операции, извършвани преди индустриалната преработка и преди производството на мебели само за микропредприятия.

Финансовата помощ е в размер на 50 на сто от  общите одобрени инвестиционни разходи за микро, малки и средни предприятия и 25 на сто от общите одобрени инвестиционни разходи за междинни предприятия.

  • Максималният размер на общите допустими разходи за периода 2007 – 2013 г. за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, които отговарят на следните условия:

1. Да са микро-, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия или да са междинни предприятия (“междинни предприятия” са предприятия, които не са микро-, малки или средни, но са със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 750 души, или с годишен оборот, който не превишава левовата равностойност на 200 милиона евро).

2. Да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.

3. Да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

4. Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие”.

5. Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност.

6. Да не са в производство по ликвидация.

7. Да нямат изискуеми публични задължения към държавата.

8. Да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

В случай, че кандидатът преработва само собствени земеделски продукти, е допустим за финансова помощ, ако над 50 на сто от неговия доход за предходната година е от преработка на земеделски продукти.

мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”

Допустими за финансиране са кандидати, отговарящи на следните условия:

1. Физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;.

2. Са на възраст от 18 години до 40 години (без да са ги навършили) към датата на кандидатстване.

3.Не по-рано от 14 месеца преди датата на кандидатстването са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;

4.Не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район в случай, че са подавали заявление;

5.Не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване са започнали да се осигуряват като земеделски производители в случай, че се осигурява като такъв;

6.Имат съответните професионални умения и познания, а именно:

а)средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или

б)висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или

в)Завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

7.Имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община съседна на някоя от тях.

8.Общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 2 икономически единици.

9.За земята, която не е собствена, но участва при определяне на минималния физически размер на стопанството изискван по т.8, да имат договор за аренда или наем, с минимален срок на договора 5 години като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на кандидатстване.

10.Не са одобрени за финансиране по реда на тази наредба или мярка „Подкрепа за полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

11. Не са получили финансова помощ по мерки 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 “Подобряване икономическата стойност на горите”, 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

12. Представят документи за собственост и/или договор за наем на животновъдните сгради и помещения, използвани в земеделската производствена дейност. Срокът на сключените договори за наем трябва да покрива минималния срок, за който животновъдните сгради и помещения ще бъдат използвани за земеделските производствени цели съгласно бизнес плана.

  • Дейностите по проекта се осъществят на територията на Република България

мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”

Финансова помощ по тази мярка се предоставя на полупазарни стопанства за да преодолеят трудностите по посрещане на разходите, свързани с преструктурирането на тяхната земеделска дейност.

Финансовата помощ е в размер на левовата равностойност на 1 500 евро годишно за период максимум 5 години.

Финансовата помощ за четвъртата и петата година се изплаща на ползвателя на помощта, при условие че до края на третата година, той е изпълнил изцяло всички междинни цели заложени в бизнес плана.

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, които отговарят на следните условия:

1.Да са до 60 навършени години към датата на кандидатстване.

2.Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители най-малко един месец преди датата на кандидатстване.

3. Да извършват земеделска дейност в стопанство, което не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност.

4.Да отглеждат най-малко два вида земеделски култури или поне един вид земеделска култура и един вид животни.

5.Нито една от отглежданите земеделски култури да не надвишава 85,00% от общия икономическия размер на земеделското им стопанство.

6.       Да извършват земеделска дейност в стопанство с икономически размер между 1,00 и 4,00 икономически единици.

7.Да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.

8.Да са собственици и/или наематели и/или арендатори на земята, която е включена при определяне на изискуемия минимален размер на обработваемата земеделска площ по т. 7. Договорът за аренда и/или наем трябва да е с минимален срок от 5 години, считано от датата на кандидатстване.

9.Да са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че кандидатът развива и/или ще развива такава. Срокът на сключените договори за наем трябва да покрива минималния срок, за който животновъдните сгради и помещения ще бъдат използвани за земеделските производствени цели, съгласно бизнес плана.

10.Да не са одобрени за финансова помощ по реда на Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Създаване на стопанства на млади фермери” по ПРСР, включително като еднолични търговци.

11.Да не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по реда на Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Модернизиране на земеделските стопанства” по ПРСР, по реда на Наредба №21 от 07.07. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите” от ПРСР или по реда на Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР.

12. Да не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст.

13.Да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие”.

14.Да нямат изискуеми публични задължения към държавата.

Да нямат друго одобрено заявление за подпомагане по НАРЕДБА № 28

Физическите лица не могат да кандидатстват за подпомагане с регистрирани по Търговския закон еднолични търговци.

В случай, че кандидатът е женен/омъжен и неговата съпруга / нейния съпруг има отделно земеделското стопанството включително като собственик на едноличен търговец, той/тя е не е допустима за подпомагане при условие, че общият икономически размер на двете земеделски стопанства надвишава 4,00 икономически единици.

Кандидатите представят бизнес план, по образец, за период от 5 години.

мярка 142 „Създаване на организации на производители”

Подпомага се създаването на организации на производители в един или два от следните сектори:

1.зърнено-житни култури;

2.медицински и етерично-маслени култури;

3.зърнено-бобови култури;

4.технически култури, с изключение на хмел;

5.картофи;

6.мляко;

7.месо, с изключение на риба и аквакултури;

8.мед;

9.винено грозде.

Подпомага се също така създаването на организации на производители на биологично произведени продукти от горните сектори. Допустими са и биологични продукти извън горните сектори, с изключение на хмел, риба и аквакултури и плодове и зеленчуци.

Размерът на помощта се определя като процент от стойността на годишната пазарна продукция на организацията.

За подпомагане могат да кандидатстват и:

1. Организации на производители, признати по реда на Наредба № 21 от 4.07.2001г. или Наредба № 23 от 5.07.2001г., но нямат сключен договор за финансова помощ по реда на тази наредба или по реда на Наредба № 37 от 27.08.2003г.;

2. Организации на производители, които едновременно имат сключен договор за финансова помощ по реда на Наредба № 37 от 27.08.2003г., независимо дали той е в сила, и са признати по реда на една от следните наредби: Наредба № 21 от 4.07.2001г., Наредба № 23 от 5.07.2001г. или Наредба № 24 от 05.07.2001г.

Организациите на производители по т. 1 трябва да са признати за организации на производители до влизането в сила на Наредба № 27 от 5 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации на производители” по ПРСР или да са подали заявление за признаване не по-късно от 31.10.2007 г. (включително).

Организациите на производители се подпомагат при условие, че:

1.нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”;

2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3.не са в производство по ликвидация;

4.нямат изискуеми публични задължения към държавата;

5.са вписани в Търговския регистър в Агенцията по вписванията.

Организациите на производители не могат да осъществяват пряка производствена дейност на земеделските продукти, за които са признати.

За да бъде допустима за признаване и подкрепа организацията на производители трябва да отговаря на следните основни условия:

1. учредени са за:

а) приспособяване на производството на земеделска продукция на членовете към пазарните изисквания;

б) събиране на произведената от членовете им продукция и нейното предлагане на пазара, включително подготовка за продажба, централизация на продажбите и доставка до купувачи на едро;

в) повишаване на добавената стойност на общата продукция на членовете на организацията и на пазарната й цена;

г) създаване на общи правила, по които организацията събира и поддържа информация за произвежданата и наличната продукция от членовете й, включително за начина на производство, добивите и качеството на продуктите, използвания сортов състав, породите животни, съществуващите санитарни и хигиенни изисквания.

2. имат не по-малко от седем члена;

3. имат сключени договори за реализация на продукцията със своите членове независимо от вида на договорите;

4. приели са устав и вътрешен правилник за:

а) производството и качеството на земеделската продукция;

б) предлагане на продукцията на пазара или на преработвателни предприятия;

в) предоставяне на информация по т. 1, б. „г”.

5. осигуряват или съдействат за осигуряване на технически средства за съхранение, опаковане и търговия на произведената от членовете им продукция, за която организациите са признати.

Членовете на организацията трябва да имат общо обработваема земя и/или съответно брой животни в количества не по-малки от:

1. за зърнено-житни култури – 200 ха;

2. медицински и етерично-маслени култури – 48 ха;

3. зърнено-бобови култури – 300 ха;

4. технически култури – 50 ха, а в случай на тютюн – 30 ха;

5. картофи – 15 ха;

6. мляко:

а. крави-майки и/или биволици-майки за мляко – 200 животни;

б. овце-майки и/или кози-майки за мляко – 1 000 животни;

7. месо:

а. овце и кози, включително агнета (ярета) – 2 000 животни;

б. прасета за месо – 1 000 прасета;

в. телета – 250 телета;

г. птици – 50 000 птици, а за щрауси 150;

д. зайци – 3 000 животни;

е. животни за месо от различни видове, с изключение на птици и зайци – 1 500 животни;

8. мед – 2 000 пчелни семейства;

9. винено грозде – 30 ха.

Членовете на организация за биологично произведени продукти трябва да имат общо обработваема земя и/или съответно брой животни в количества не по-малки от:

1.за земя – 30 ха.

2.за животни за мляко:

а.крави-майки и/или биволици-майки за мляко – 150 животни;

б.овце-майки и/или кози-майки за мляко – 800 животни;

3.за животни за месо:

а.овце и кози, включително агнета (ярета) – 1 500 животни;

б.прасета за месо – 8 00 прасета;

в.телета – 250 телета;

г.птици – 15 000 птици;

д.животни за месо от различни видове, с изключение на птици и зайци – 750 животни.

4.за мед – 750 пчелни семейства.

При вземане на решения в организации, регистрирани по Търговския закон, всеки член може да притежава не повече от 20 % от правото на глас.

2 Comments
  1. […] Приоритетна ОС 1 – Развитие на конкурентоспособни и ос… […]

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0