Покриване на международно признати стандарти, програма „Конкурентноспособност“

Основната цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.

 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.09.2010 г., 16.00 часа.

 

 

Размер и интензитет на безвъзмездната финансова помощ(процент на съфинансиране)

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект по настоящата процедура е 150 000 (сто и петдесет хиляди) лв. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по всеки проект не трябва да надвишава 75 % от общите допустими разходи по проекта. Остатъкът от общите допустими разходи по проекта (минимум 25 %) трябва да бъде финансиран чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

 

По настоящата процедура няма изискване за минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти.

Допустимост на кандидатите

 

Допустими по процедурата за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

 

  • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, или
  • Да са научно-изследователски организации, както следва:

– Български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална кредитация не по-ниска от “добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето oбразование (обн. ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г., посл. изм. ДВ. бр. 99 от 15.12.2009 г.), или

– Българска академия на науките и нейни институти и звена, или

– Селкостопанска академия и институти към нея, или

– Експериментални лаборатории, изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията6 (обн. ДВ, бр.130 от 05.11.1998 г., посл. изм. ДВ, бр. 24 от 26.03.2010 г.), или

– Научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания7 (обн. ДВ, бр.92 от 17.10.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г.), или

– Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ, бр. 81 от 06.10.2000 г., посл. изм и доп. ДВ, бр. 42 от 05.06.2009 г.), които разходват имуществото си за развитието и утвърждаването на науката, техниката и технологиите, и

  • Да имат седалище в Република България, и
  • Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. В допълнение на горепосочените общи критерии за допустимост, допустими за финансиране по настоящата процедура са кандидати, които:

  • Имат минимум 1 приключена финансова година (2009 г.) преди датата на обявяване началото на процедурата за набиране на проектни предложения.
  • Имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за годината, предхождаща годината на кандидатстване (2009 г.) равен на или надвишаващ 80 000 (осемдесет хиляди) лева.

Допустимост на проектите/дейностите

Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустимост на проектите

 

Проектите по настоящата процедура трябва да отговарят на следните общи условия за допустимост:

a. да се изпълняват само на територията на Република България;

b. да включват задължително дейности за сертифициране на системи за управление и/или удостоверяване на съответствието на продукти, и/или въвеждането на добри производствени практики;

c. да не се предвижда реализацията им в партньорство с други предприятия/организации;

d. да отговарят на всички изисквания, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване;

e. да бъдат съфинансирани от страна на кандидата;

ВАЖНО: Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за вече реализирани дейности или такива, в процес на изпълнение финансирани от други източници с публичен характер.

Видове проекти/допустими дейности

  • Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за управление, и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики;
  • Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за въвеждане на дадена система за управление/добра производствена практика, и/или постигане на съответствие с изискванията на изградената/ите система/и за управление и/или с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или добри производствени практики;
  • Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на продукти от съответните оправомощени от държавата или акредитирани лица, нотифицирани органи за оценяване на съответствието или производители /в случаите на поставяне на маркировка за съответствие СЕ/, и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.

Дейности за предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за управление,както следва:

БДС EN ISO 9001:2008

БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS)

БДС EN ISO 22000:2006

БДС EN ISO 27001:2007

ISO/IEC 20000-1:2005

СД ISO/TS 16949:2010

БДС EN ISO 13485

БДС EN 15038:2006

SA 8000:2008 (Social accountability 8000)

 

Посоченият списък не е изчерпателен като е допустимо въвеждане и на други системи за управление, но само в случай, че това може да се удостовери със сертификат за съответната въведена система за управление.

Проектите могат да включват дейности за въвеждане на повече от една системи за управление. По настоящата процедура не са допустими дейности за въвеждане на OHSAS 18001 системи за здравословни и безопасни условия на труд.

Екипа на консултантска компания „ЕНПРОМ“ ООД и Finansirane.eu може да Ви окаже съдействие при подготовката и управлението на проекти към съответната програма.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0